Enable Recite
En

Croeso

delta logo
Canolfan ragoriaeth ar gyfer Gofal trwy Gymorth Technoleg

Pwy ydym ni

Ein nod yw gwella'ch annibyniaeth trwy roi cymorth neu gymorth pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.


Rydym yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer Gofal trwy Gymorth Technoleg. Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y cyngor gorau posibl ynghylch sut y gall y dechnoleg ddiweddaraf, boed yn y cartref neu'r tu hwnt i'r cartref, wella eu hannibyniaeth. Drwy sicrhau'n gyson ein bod yn cynnig y dechnoleg ddiweddaraf, a thrwy weithio gyda phartneriaid a grwpiau yn y diwydiant, gallwn ofalu bod gennym ystod eang o gyfarpar, gan ein galluogi ni i ddatblygu atebion pwrpasol i'n cwsmeriaid a all gefnogi a chynnal annibyniaeth ar gyfer pob math o anghenion.

Rydym yn ymfalchïo bod ein cwsmeriaid, beth bynnag eu hoedran, wrth wraidd popeth a wnawn, ac rydym yn sicrhau bod ein hymgynghorwyr llesiant ymhlith y goreuon sydd wedi cael hyfforddiant yn y diwydiant. Gallwn addasu i ddiwallu anghenion pobl o bob cwr o'r Deyrnas Unedig. Mae'n fwy na busnes i ni, mae'n ddyhead o'r galon i wneud y peth iawn.

Rydym yn helpu miloedd o gwsmeriaid ledled y DU i gynnal a gwella eu hannibyniaeth. Rhyngom mae gan ein tîm bron 600 o flynyddoedd o brofiad ym maes Iechyd, Tai a Gofal Cymdeithasol, sy'n rhoi sicrwydd i'n cwsmeriaid bod gennym y sgiliau a'r wybodaeth i'w cefnogi mewn argyfwng. Rydym hefyd yn cefnogi nifer fawr o Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai, a mudiadau o'r sectorau Iechyd ac Addysg a'r trydydd sector, yn ogystal â Llywodraeth Cymru i ddarparu cymorth tu hwnt i oriau gwaith i'w gwasanaethau a Gofal trwy Gymorth Technoleg.

Rydym yn Gwmni Masnachu Awdurdod Lleol dan berchenogaeth lwyr Cyngor Sir Caerfyrddin. Cawsom ein sefydlu ym Mehefin 2018 ac roedd hynny'n cynnwys trosglwyddo gwasanaeth Llinell Gofal y Cyngor, a oedd wedi bod ar waith ers dros 30 mlynedd, i'r Cwmni.

Newyddion a Sylwadau gan eraill

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth er mwyn cefnogi byw'n annibynnol

Mae nifer o wasanaethau ar gael yn Sir Gaerfyrddin i helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi am gyfnod hwy.

View full story
Ein Pen-blwydd Cyntaf

Ym mis Mehefin eleni, buom yn dathlu ein pen-blwydd cyntaf - mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel!

View full story
Prosiect gwerth £12m i drawsnewid y ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn y Gorllewin

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi £12m ar gyfer prosiect i foderneiddio a gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y Gorllewin.

View full story
Cydnabyddiaeth gan Ffrindiau Dementia

Rydym yn falch iawn ein bod yn parhau i gael ein cydnabod gan y Gymuned sy'n Cefnogi Pobl â Dementia fel sefydliad sy'n "Gweithio tuag at Gefnogi Pobl â Dementia."

View full story