Pwy ydym ni?

Ein nod yw gwella eich annibyniaeth drwy ddarparu cymorth neu gefnogaeth pryd bynnag y bydd arnoch eu hangen.

Rydym yn Gwmni Masnachu Awdurdod Lleol dan berchenogaeth lwyr Cyngor Sir Caerfyrddin. Cawsom ein sefydlu ym Mehefin 2018 ac roedd hynny'n cynnwys trosglwyddo gwasanaeth Llinell Gofal y Cyngor, a oedd wedi bod ar waith ers dros 30 mlynedd, i'r Cwmni.

Rydym yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer Gofal trwy Gymorth Technoleg. Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y cyngor gorau posibl ynghylch sut y gall y dechnoleg ddiweddaraf, boed yn y cartref neu'r tu hwnt i'r cartref, wella eu hannibyniaeth. Drwy sicrhau'n gyson ein bod yn cynnig y dechnoleg ddiweddaraf, a thrwy weithio gyda phartneriaid a grwpiau yn y diwydiant, gallwn ofalu bod gennym ystod eang o gyfarpar, gan ein galluogi ni i ddatblygu atebion pwrpasol i'n cwsmeriaid a all gefnogi a chynnal annibyniaeth ar gyfer pob math o anghenion.

Rydym yn ymfalchïo bod ein cwsmeriaid, beth bynnag eu hoedran, wrth wraidd popeth a wnawn, ac rydym yn sicrhau bod ein hymgynghorwyr llesiant ymhlith y goreuon sydd wedi cael hyfforddiant yn y diwydiant. Gallwn addasu i ddiwallu anghenion pobl o bob cwr o'r Deyrnas Unedig. Mae'n fwy na busnes i ni; mae'n ddyhead o'r galon i wneud y peth iawn.

Ein Hegwyddorion

Beth rydym yn ei wneud

Ein nod yw gwella eich annibyniaeth drwy ddarparu cymorth neu gefnogaeth pryd bynnag y bydd arnoch eu hangen.

Mae'r safonau rydym yn eu pennu i ni ein hunain yn uchel iawn ac yn cael eu cadarnhau gan ein hachrediad i gyrff allanol, yn cynnwys y Gymdeithas Gwasanaethau Tele-ofal (TSA). Rydym yn gweithio tuag at gydymffurfio â Safonau Gofal Iechyd Cymru a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae ein holl ymgynghorwyr llesiant wedi bod ar raglen hyfforddiant drwyadl wedi'i seilio ar y sgiliau roedd eu heisiau ar ein cwsmeriaid, ac mae hyn yn cynnwys bod yr holl staff yn "Gyfeillion Dementia”. Roeddem yn falch o gyrraedd rownd derfynol Gwobrau Gwasanaeth Cyhoeddus y Guardian yn 2017 ar gyfer ein Strategaeth Hyfforddiant. Ar hyn o bryd rydym yn anelu tuag at gael ein gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth wedi ei achredu o dan Fframwaith Sicrhau Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor Llywodraeth Cymru. Cefnogir ein tîm o ymgynghorwyr llesiant hyfforddedig ac ymroddedig gan weithwyr proffesiynol amlddisgyblaethol Iechyd a Gofal Cymdeithasol cofrestredig.

Rydym yn darparu gwasanaethau amlieithog i unigolion ar draws y DU. Rydym yn cynnig ystod amrywiol o wasanaethau i unigolion preifat, Awdurdodau Lleol, Prifysgolion, y sector addysg, sefydliadau'r sectorau preifat a chyhoeddus, busnesau masnachol a Llywodraeth.

Mae ein llwyfan monitro a seilwaith yn defnyddio technoleg arloesol i gefnogi ystod o atebion presennol a dyfodolaidd i anghenion gofal a chymorth, yn cynnwys Tele-ofal, Tele-iechyd a Thele-feddyginiaeth.

Rydym yn darparu gwasanaeth sy'n rhoi Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth dwyieithog 24/7 i unigolion a sefydliadau sy'n hyrwyddo ac yn cynnal llesiant ac annibyniaeth yn y cartref.Mae gennym amrywiaeth gyflawn o wasanaethau i helpu pobl i gadw a gwella eu hannibyniaeth (cliciwch ar y gwasanaeth i ddarllen rhagor)

 

Tawelwch meddwl drwy wasgu botwm

Ein Gwasanaeth Larwm Gwddf (a elwir weithiau'n llinell gofal neu'n llinell gymorth) yw ein gwasanaeth larwm personol mwyaf poblogaidd, a hwn yw'r man gorau i ddechrau yn ôl pob tebyg. Pan gaiff y larwm gwddf, sydd wedi'i gysylltu â llinell ffôn, ei actifadu mewn argyfwng, mae'n rhoi gwybod i aelod o'n tîm monitro 24/7. Mae hwn yn eich rhoi mewn cysylltiad ag un o'n hymgynghorwyr llesiant hyfforddedig, a fydd yn eich helpu drwy asesu'r sefyllfa a chymryd camau priodol, megis cysylltu â pherthynas, neu'r gwasanaethau brys. Bydd ein hymgynghorwyr llesiant bob amser yn aros ar y llinell hyd nes bod cymorth wedi'i drefnu.

 

Ychwanegiad newydd at y system hon yw'r fersiwn symudol, a phan gaiff ei hactifadu mewn argyfwng mae'n rhoi gwybod i'n tîm monitro ac yn nodi eich lleoliad, ble bynnag ydych yn y wlad.

Monitro 24/7

Rydym yn darparu gwasanaeth monitro sy'n gweithredu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Os yw larwm personol neu synhwyrydd cysylltiedig yn cael ei actifadu, mae galwad yn cael ei gwneud ar unwaith i'n Canolfan Fonitro 24 awr lle caiff ei hateb gan ymgynghorydd llesiant hyfforddedig.

Tiwtorial Tunstall: Fideo Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio

Pan fydd angen help llaw fach arnoch

Pan fyddwch yn cael ein gwasanaeth larwm gwddf, rydych yn gwybod eich bod mewn dwylo diogel a gallwch ein cyrraedd drwy wasgu botwm 24/7. Efallai y gwelwch chi fod angen cymorth ychwanegol arnoch chi megis synhwyrydd mwg, llifogydd, nwy, carbon monocsid neu eithafion tymheredd yn eich cartref. Gall y synwyryddion hyn ein rhybuddio ni'n awtomatig, yn ogystal â chi. Er tawelwch meddwl, gall synhwyrydd synhwyro os bydd rhywun yn codi o'r gwely neu'r gadair pan nad yw'n ddiogel o bosibl iddynt wneud hynny ar eu pennau eu hunain. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os oes rhywun yn colli ei gof. Ceir llawer o 'rybuddion' defnyddiol eraill, er enghraifft, synhwyro codwm, rheoli meddyginiaethau neu fotymau panig/galwr ffug.

Cadw mewn cysylltiad

Rydym hefyd yn cynnig galwadau llesiant dyddiol i sicrhau eich bod yn iawn, i'ch atgoffa i gymryd eich meddyginiaeth neu i gynnig tawelwch meddwl i ofalwyr a'r teulu. Drwy wasgu'r larwm gwddf bob dydd, gallwch roi gwybod i'r ganolfan fonitro eich bod chi'n iawn. Os nad ydych yn actifadu galwad erbyn amser penodol a drefnwyd, bydd Ymgynghorydd yn eich ffonio i wneud yn siŵr eich bod yn iawn. Os byddwch yn methu ag ateb yr alwad, bydd yr Ymgynghorydd yn dilyn protocolau penodol i drefnu cymorth. Mae'r gwasanaeth hwn yn ffordd ddiffwdan o roi tawelwch meddwl i bobl. Mae amrywiaeth o wasanaethau gwahanol i chi ddewis o'u plith, ac maent oll yn ategu ein gwasanaethau monitro mewn argyfwng.

Cymorth Ychwanegol

Fel gofalwr, rydym yn sylweddoli pa mor anodd a heriol y gall y rôl hon fod ar adegau, ac mae ffyrdd y gallwn helpu o bosibl. Rydym yn cynnig atebion sy'n gweithio'r tu fewn i'r cartref a'r tu allan i'r cartref, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnoleg brofedig ac anymwthiol. Mae ein gwasanaeth cerdyn Gofalwr er enghraifft yn rhoi tawelwch meddwl y byddwn ni, mewn argyfwng, yn gweithredu eich trefniadau wrth gefn cytunedig, fel bod y person rydych yn gofalu amdano'n cael y cymorth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arno pan fyddwch chi'n methu gwneud hynny.

Ein larwm Llinell Gymorth yw'r hwb cyfathrebu gorau posibl i gynorthwyo gofalwyr. Gellir cysylltu'r ddyfais hon â larwm gwddf y gall eich perthynas neu ffrind ei wisgo o amgylch ei wddf neu ei arddwrn, gan ganiatáu i alwadau lle nad oes angen defnyddio dwylo gael eu gwneud i'n canolfan fonitro frys 24 awr. Os bydd angen gofal brys pan nad ydych ar hyd lle, gall y gwisgwr fod yn dawel ei feddwl fod help wrth law o hyd.

I gael cymorth i greu pecyn wedi'i addasu ar gyfer eich anghenion, ffoniwch ni ar 0300 3332222

Pam rydym yn wahanol

Rydym yn arbenigwyr proffesiynol ym maes gofal a chefnogaeth trwy gymorth technoleg, gan eich helpu i wella annibyniaeth a safon bywyd. Rydym yn darparu gwasanaethau dwyieithog dibynadwy o safon uchel. Rydym yn eiddo i'r Awdurdod Lleol ac yn cael ein gweithredu ganddo, felly rydym yn frand sector cyhoeddus profiadol iawn sydd â gwerthoedd cysylltiol megis safon ac ymddiriedaeth. Ein ffocws ni yw gwneud y peth iawn i chi a'ch helpu i wella eich annibyniaeth.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â thîm o weithwyr proffesiynol o'r GIG a Gofal Cymdeithasol ac mae gennym wybodaeth arbenigol mewn technoleg ac atebion byw o ddydd i ddydd. Gallwn greu atebion pwrpasol, hyblyg yn seiliedig ar yr hyn sy'n bwysig i chi, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir i ddiwallu eich anghenion. Mae gennym wybodaeth, sgiliau a phrofiad dros gyfnod hir ym mhob agwedd ar ofal cymdeithasol, â mynediad at wasanaethau Gofal Cymdeithasol ac Iechyd eraill, sy'n golygu hyd yn oed os nad oes gennym yr ateb, byddwn ni'n gwybod ble i ddod o hyd iddo.

Mae ein staff yn gymwys, yn brofiadol ac wedi cael hyfforddiant o sylwedd ym mhob agwedd ar ein gwasanaethau. Mae'r tîm yn gweithio ochr yn ochr ac yn cael eu mentora gan grŵp amlddisgyblaethol o weithwyr proffesiynol mewn meysydd megis Gwaith Cymdeithasol, Nyrsio Ardal a Therapi Galwedigaethol. Felly, rydym yn gallu rhoi arweiniad, cyngor a chymorth ar draws ystod eang o atebion technoleg, iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn cynnig gwasanaeth cymorth technegol, asesu a gosod penodedig ledled y DU.

Rydym yn gallu cynnig gwasanaethau Cymraeg, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Rydym ar flaen y gad o ran cael cydbwysedd rhwng technoleg newydd a dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Sut gallwn ni eich helpu chi

Mae gan Ofal trwy Gymorth Technoleg y potensial i drawsnewid y ffordd rydych yn rheoli eich iechyd a'ch llesiant eich hun gan eich galluogi i reoli mewn ffordd sy'n iawn i chi.

Mae ein hatebion pwrpasol yn gallu helpu'r rheiny y mae angen cymorth arnynt oherwydd problemau iechyd, gofalwyr y mae angen cymorth arnynt i ofalu am rywun neu ddyfeisiau sy'n gallu cynnig tawelwch meddwl i bobl.

Rydym wedi creu ystafell arddangos "stryd fawr" a ddefnyddir fel ffordd o arddangos y gofal trwy gymorth technoleg diweddaraf ac fel cyfleuster hyfforddiant i aelodau o'r cyhoedd ac i weithwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Cwrdd â'r tîm

Rydym yn dîm cyfeillgar, profiadol wedi'i leoli yn Ne-orllewin Cymru, a rhyngom mae gennym bron 600 mlynedd o brofiad yn y sectorau Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

person - Samantha Watkins

Samantha Watkins

Rheolwr-gyfarwyddwr

Sam yw pennaeth Llesiant Delta. Mae'n arwain y newid o'i ddechreuad fel Gwasanaeth Llinell Gofal o fewn Cyngor Sir Caerfyrddin.

person - Carol Seabourne

Carol Seabourne

Pennaeth Gweithrediadau a Phartneriaethau

Carol yw'r Pennaeth Gweithrediadau a Phartneriaethau ac ymunodd â ni yn 2017.

person - Julian Ellis

Julian Ellis

Rheolwr Arloesi a Seilwaith

Mae Julian wedi gweithio i'r gwasanaeth ers bron 20 mlynedd ac mae wedi cefnogi'r gwaith o drosglwyddo'r gwasanaeth Llinell Gofal gwreiddiol.

person - Paul Faulkner

Paul Faulkner

Rheolwr Gofal trwy Gymorth Technoleg

Paul Faulkner yw ein Rheolwr Gofal trwy Gymorth Technoleg yma yn Llesiant Delta.

person - Carla Dix

Carla Dix

Rheolwr Strategaeth Atal TEC

Mae gan Carla dros 9 mlynedd o brofiad yn gweithio yn maes TEC. Bydd yn arwain ar weithredu model gwasanaeth newydd fel rhan o'r Gronfa Drawsnewid a ddyfarnwyd i Fwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru

person - Rebecca Davies

Rebecca Davies

Rheolwr Pwynt Mynediad Sengl

Rebecca yw'r arweinydd gweithredol yn y gwasanaeth IAA ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn cefnogi gofal cymdeithasol i oedolion. Mae hi hefyd yn rheoli'r swyddogion lles cymunedol fel rhan o brosiect CONNECT

person - Kate Ozbahadir

Kate Ozbahadir

Swyddog Arloesi a Seilwaith

Ymunodd Kate â'r tîm ym mis Medi 2016 ac mae wedi cael dyrchafiad i gefnogi pob agwedd ar seilwaith cwmnïau, gan gynnwys gweithredu systemau gwaith arloesol newydd.

person - Shereen Turvey

Shereen Turvey

Hyfforddiant Cydlynydd

Ymunodd Shereen â'r tîm ym mis Hydref 2013 ac mae wedi cael dyrchafiad i arwain a datblygu'r tîm trwy hyfforddi a rheoli perfformiad.

person - Victoria Williams

Victoria Williams

Rheolwr Marchnata a Chyfryngau

Victoria yn cefnogi datblygiad marchnata gwerthu. Hi sy'n gyfrifol am gynhyrchu busnes newydd gan unigolion preifat, gan gadw ein cyfryngau cymdeithasol i fynychu digwyddiadau i hyrwyddo'r gwasanaeth.

person - Charlotte Shephard

Charlotte Shephard

Arweinydd Tîm

Ymunodd Charlotte â'r tîm yn 2019 ac mae wedi cael dyrchafiad i arwain a datblygu'r tîm drwy hyfforddi a mentora.

person - Kelsey Lewis

Kelsey Lewis

Arweinydd Tîm

Ymunodd Kelsey â'r tîm yn 2017 ac fe'i hyrwyddwyd i arwain a datblygu'r tîm drwy hyfforddi a mentora, gan ennill profiad helaeth o ddarparu pob agwedd ar y gwasanaeth.

person - Laura Furnell

Laura Furnell

Arweinydd Tîm

Ymunodd Laura â'r tîm yn 2018 ac mae wedi cael dyrchafiad i arwain a datblygu'r tîm drwy hyfforddiant a mentora.

person - Joy Cleary

Joy Cleary

Uwch Swyddog

Penodwyd Joy fel Uwch Swyddog i gefnogi ein gweithgareddau yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae'n goruchwylio ein gweithgareddau gweithredol o ddydd i ddydd ac yn cysylltu â'n partneriaid yn yr ardal.

person - Peter Kay

Peter Kay

Arweinydd Tîm

Peter yw Arweinydd Tîm Gwasanaeth Delta CONNECT yn Sir Benfro, sy'n darparu gwasanaeth achub a theleofal gwell.

person - Lindsey Kearney

Lindsey Kearney

Arweinydd Tîm

Lindsey yw Arweinydd Tîm y gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth yn Sir Gaerfyrddin sy'n cefnogi atgyfeiriadau gofal cymdeithasol oedolion.

Partneriaid allweddol a chysylltiadau

person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person
person