Ar fy nghyfer i


Rydym yma i'ch helpu i fwynhau eich bywyd hyd at yr eithaf. Gall hyn fod yn eich cartref neu allan ar hyd lle, pa ffordd bynnag yr ydych am fyw eich bywyd. Gallwn roi sicrwydd ichi, os bydd angen cymorth arnoch, y bydd ein tîm o arbenigwyr yno i'ch cynorthwyo 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.


Drwy gynnig amrywiaeth o gynnyrch gofal trwy gymorth technoleg, yr ydym yn ei hadolygu'n gyson ac yn ychwanegu ati, yn ogystal â mynediad i'n hymgynghorwyr llesiant arbenigol 24/7 a gwasanaeth pwrpasol wedi'i lunio i ddiwallu eich anghenion unigol, gallwch ddibynnu arnom ni i'ch helpu i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol gartref neu pan fyddwch ar hyd lle.

Mae atebion technoleg cynnil megis larymau a wisgir ar yr arddwrn neu ddyfeisiau symudol bychain a all ffitio i mewn i'ch poced, yn gallu sicrhau, pan fyddwch yn galw am gymorth, ein bod ni neu eich enw cyswllt dewisedig yn gallu ymateb i'ch galwad yn gyflym.

Mae ein Hymgynghorwyr Llesiant Delta tra hyfforddedig, arbenigol yn gallu rhoi i chi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gael yr ateb pwrpasol gorau sy'n diwallu eich anghenion a'ch ffordd o fyw.


I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0300 333 2222

Ar gyfer rhywun arall


Does dim gwahaniaeth ai ffrind, aelod o'r teulu neu ofalwr sy'n poeni am lesiant rhywun ydych, gallwn roi ichi'r cymorth a'r cyngor arbenigol sydd eu hangen arnoch o bosibl i helpu diogelwch a llesiant y person rydych yn galw ar ei ran


Gellir cysylltu llawer o gynnyrch â pherson yn hytrach na chanolfan fonitro fel y gellir anfon neges at rywun sydd gerllaw. Gallwch ddewis pa opsiwn sydd fwyaf addas at eich anghenion.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni i holi am wasanaethau, byddwch yn siarad ag ymgynghorydd cymwys proffesiynol a fydd yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch materion sy'n ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant. Bydd ein tîm yn gofyn i chi beth sy'n bwysig i'r unigolyn yr ydych yn galw ar ei ran ac i chi. Bydd hyn yn ein helpu ni i ddeall y sefyllfa ac i lunio pecyn pwrpasol o gyngor ymarferol a thechnoleg fydd yn diwallu eich anghenion orau. Ein nod allweddol yw helpu pobl i fyw'n annibynnol cyhyd â phosibl.

 

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0300 333 2222