Enable Recite
En

Ar gyfer rhywun arall


Does dim gwahaniaeth ai ffrind, aelod o'r teulu neu ofalwr sy'n poeni am lesiant rhywun ydych, gallwn roi ichi'r cymorth a'r cyngor arbenigol sydd eu hangen arnoch o bosibl i helpu diogelwch a llesiant y person rydych yn galw ar ei ran


Gellir cysylltu llawer o gynnyrch â pherson yn hytrach na chanolfan fonitro fel y gellir anfon neges at rywun sydd gerllaw. Gallwch ddewis pa opsiwn sydd fwyaf addas at eich anghenion.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni i holi am wasanaethau, byddwch yn siarad ag ymgynghorydd cymwys proffesiynol a fydd yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch materion sy'n ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant. Bydd ein tîm yn gofyn i chi beth sy'n bwysig i'r unigolyn yr ydych yn galw ar ei ran ac i chi. Bydd hyn yn ein helpu ni i ddeall y sefyllfa ac i lunio pecyn pwrpasol o gyngor ymarferol a thechnoleg fydd yn diwallu eich anghenion orau. Ein nod allweddol yw helpu pobl i fyw'n annibynnol cyhyd â phosibl.

 

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0300 333 2222

Dewiswch Opsiwn i gael rhagor o wybodaeth

Prynu Offer


Ble bynnag ydych yn y DU, gall ein tîm ddarparu cyfarpar i chi i'w ddefnyddio yn eich cartref eich hun neu allan ar hyd lle fel rhan o'ch trefn ddyddiol.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0300 333 2222


Mae'r cyfarpar y gallwch chi ei brynu oddi wrthym yn hawdd i'w osod ac yn gallu cael ei gysylltu'n syth â'n canolfan fonitro 24/7 ac ymgynghorwyr arbenigol sy'n barod i weithredu wedi ichi alw. Pam prynu? Trwy daliad unwaith yn unig gallwn raglennu'r ateb Gofal trwy Gymorth Technoleg cywir i chi a'i anfon atoch. Mae ein technoleg yn gallu cael ei raglennu i ffôn unigolyn, fel y gall teulu a ffrindiau ateb yr alwad.

Gellir hefyd brynu tanysgrifiad monitro, lle bydd ein hymgynghorwyr Llesiant Delta arbenigol yn gallu ateb eich galwad 24/7 a rhoi gwybod i'r enwau cyswllt enwebedig neu'r gwasanaethau brys.


Mae'r cyfarpar i'w brynu yn cynnwys:

 

Y Llinell Gymorth a'r larwm gwddf

Cymorth drwy wasgu botwm – drwy gysylltu â'ch llinell ffôn, bydd y llinell gymorth yn eich cysylltu â'n canolfan fonitro 24/7, a fydd yn cymryd eich galwad. Drwy roi i ni eich manylion cyswllt a gwybodaeth sylfaenol, byddem yn gallu siarad â phwy bynnag sy'n gwasgu botwm y larwm a galw am gymorth os bydd angen.

 • Synhwyrydd tymheredd amgylchol integrol 
 • Neges atgoffa reolaidd awtomatig ynghylch profi larwm gwddf 
 • Addaswr pŵer sydd 75% yn fwy effeithlon 
 • Gwell batri wrth gefn 
 • Rheoli synhwyrydd rhithwir yn well 
 • Recordiadau llais hyblyg 
 • Negeseuon atgoffa uwch 
 • Pad allweddi gosod cludadwy/carden adnabod 
 • Opsiynau stand bwrdd/ar y wa

 

Y Llinell Gymorth at ddefnydd cerdyn SIM

Cymorth drwy wasgu botwm – os nad oes gennych linell dir, gallwch gysylltu â ni o hyd drwy ddefnyddio eich cerdyn SIM eich hun. Bydd Llinell Gymorth Delta ar gyfer cerdyn SIM yn eich cysylltu â'n canolfan fonitro 24/7, a fydd yn cymryd eich galwad. Drwy roi i ni eich manylion cyswllt a gwybodaeth sylfaenol, byddem yn gallu siarad â phwy bynnag sy'n gwasgu botwm y larwm a galw am gymorth os bydd angen.

 • Botwm i ffwrdd o'r cartref 
 • Swyddogaeth larwm lladron 
 • Monitro anweithgarwch sylfaenol 
 • Ffurfweddiad seiliedig ar ddigwyddiad 
 • Cyfleuster rheoli ymweliadau critigol 
 • Cyfleuster atgoffa 
 • Negeseuon gall y defnyddiwr eu recordio 
 • Derbyniwr personol uwch 
 • Monitro anweithgarwch uwch

 

Opsiynau Llesiant Delta eraill

Drwy siarad â'n tîm proffesiynol, gallwn hefyd roi cyngor ar gynnyrch ac opsiynau eraill a allai eich helpu. Mae'r cyngor yn amrywio o sut mae'r cyfarpar yn gweithio a sut i'w ddefnyddio, i sut mae gosod cynnyrch penodol – gallwn weithio gyda chi i gael yr ateb iawn. Sgwrsiwch â ni nawr i gael y cymorth y mae ei angen arnoch.

Ble bynnag ydych yn y DU, gall ein tîm logi cyfarpar i chi i'w ddefnyddio yn eich cartref eich hun neu fel rhan o'ch trefn ddyddiol.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0300 333 2222


Gallwch chi neu aelod o'r teulu osod y cyfarpar. Fel arall, gallai un o'n Swyddogion Gofal trwy Gymorth Technoleg proffesiynol wneud y gwaith gosod, cynnig rhagor o gyngor a dangos y cyfarpar i chi. Pan fydd y cyfarpar wedi'i osod, bydd yn cysylltu'n syth â'n tîm o arbenigwyr yn ein canolfan fonitro 24/7, sy'n barod i ymateb i'ch galwad.

Pam llogi? Trwy gofrestru i logi ein cyfarpar, rydych hefyd yn cael cymorth a chefnogaeth ein swyddogion Gofal trwy Gymorth Technoleg. Yn ogystal â gosod y cyfarpar, bydd ein swyddogion yn ymweld â chi'n flynyddol i roi gwasanaeth i'r cyfarpar a sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn. Mae cost monitro eich galwadau gan ein hymgynghorwyr llesiant arbenigol hefyd yn rhan o'r pecyn llogi. Mae modd canslo'r pecyn hwn ar unrhyw adeg.


Mae'r cyfarpar i'w brynu yn cynnwys:

 

Y Llinell Gymorth a'r larwm gwddf

Cymorth drwy wasgu botwm – drwy gysylltu â'ch llinell ffôn, bydd y llinell gymorth yn eich cysylltu â'n canolfan fonitro 24/7, a fydd yn cymryd eich galwad. Drwy roi i ni eich manylion cyswllt a gwybodaeth sylfaenol, byddem yn gallu siarad â phwy bynnag sy'n gwasgu botwm y larwm a galw am gymorth os bydd angen.

 • Synhwyrydd tymheredd amgylchol integrol 
 • Neges atgoffa reolaidd awtomatig ynghylch profi larwm gwddf 
 • Addaswr pŵer sydd 75% yn fwy effeithlon 
 • Gwell batri wrth gefn 
 • Rheoli synhwyrydd rhithwir yn well 
 • Recordiadau llais hyblyg 
 • Negeseuon atgoffa uwch 
 • Pad allweddi gosod cludadwy/carden adnabod
 • Opsiynau stand bwrdd/ar y wal

 

Y Llinell Gymorth at ddefnydd cerdyn SIM

Cymorth drwy wasgu botwm – os nad oes gennych linell gymorth, gallwch gysylltu â ni o hyd drwy ddefnyddio eich cerdyn SIM eich hun. Bydd Llinell Gymorth Delta ar gyfer cerdyn SIM yn eich cysylltu â'n canolfan fonitro 24/7, a fydd yn cymryd eich galwad. Drwy roi i ni eich manylion cyswllt a gwybodaeth sylfaenol, byddem yn gallu siarad â phwy bynnag sy'n gwasgu botwm y larwm a galw am gymorth os bydd angen.

 • Botwm i ffwrdd o'r cartref 

 • Swyddogaeth larwm lladron

 • Monitro anweithgarwch sylfaenol 

 • Ffurfweddiad seiliedig ar ddigwyddiad 

 • Cyfleuster rheoli ymweliadau critigol 

 • Cyfleuster atgoffa

 • Negeseuon gall y defnyddiwr eu recordio 

 • Derbyniwr personol uwch 

 • Monitro anweithgarwch uwch

 

Opsiynau Llesiant Delta eraill

Drwy siarad â'n tîm proffesiynol, gallwn hefyd roi cyngor ar gynnyrch ac opsiynau eraill a allai eich helpu. Mae'r cyngor yn amrywio o sut mae'r cyfarpar yn gweithio a sut i'w ddefnyddio, i sut mae gosod cynnyrch penodol – gallwn weithio gyda chi i gael yr ateb iawn. Sgwrsiwch â ni nawr i gael y cymorth y mae ei angen arnoch.