;

Rheolwr Ymateb Cymunedol Llesiant Delta

05 Mawrth 2020

Rheolwr Ymateb Cymunedol Llesiant Delta

Cyflog: £31,371 - £34,788

Lleoliad: Porth y Dwyrain, Llanelli / Heol Spilman, Caerfyrddin

Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn (Dros Droam 12 mis oherwydd Cyllid)

Dyddiad Cau: 18/03/2020

Cyfeirnod: 029041

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Fel rhan o fodel cyffrous newydd o wasanaethau Gofal trwy Gymorth Technoleg (TEC) rhagweithiol drwy Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru, mae Llesiant Delta am recriwtio Rheolwr Cofrestredig i gefnogi datblygiad a chofrestriad ein Tîm Ymateb ar draws y sir sydd newydd ei sefydlu. Bydd y swydd hon yn allweddol o ran darparu'r gwasanaeth a'i dwf parhaus.

Fel Rheolwr Cofrestredig ar gyfer Gwasanaeth Ymateb Delta, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli'r gwasanaeth yn weithredol o ddydd i ddydd. Sicrhau cydymffurfiaeth barhaus â'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir a'r codau ymarfer perthnasol.

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig i gefnogi'r Unigolyn Cyfrifol a Rheolwr Strategaeth Atal Gofal trwy Gymorth Technoleg i ddatblygu gwasanaeth ymhellach a chynorthwyo i'w hailddylunio yn unol â gofynion comisiynu.

Rhaid i ymgeiswyr allu defnyddio cerbyd at ddibenion gwaith. Bydd ganddo brofiad o weithio ym maes gofal ac yn meddu ar y cymhwyster gofal iechyd perthnasol, Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion), QCF, neu gymhwyster cyfwerth.

Dylai ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl ac i ddarparu gofal ardderchog i gwsmeriaid.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

I gael sgwrs anffurfiol, mae croeso i chi gysylltu â Carla Dix drwy ffonio 0300 333 2222.

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Yn ôl