;

Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr – dyna neges ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio yn Sir Gâr, Sir Benfro a Sir Ceredigion.

20 Gorffennaf 2020

Bwriad Cysylltu â Charedigrwyddydy creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned.

“Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos fod gweithredoedd caredig yn gwneud gwahaniaeth mawr i les a fod caredigrwydd yn dda i chi,” dywed Rebecca Evans, Uwch Sywddog Iechyd Cyhoeddus o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Fel rhan o’r ymgyrch, mi fydd y partneriaid rhanbarthol yn datblygu rhwydweithiau cymunedol cryfach er mwyn creu amgylchedd ble mae gweithredoedd caredig yn gallu ffynnu a digwydd yn naturiol.

Mae Cysylltu â Charedigrwydd wedi deillio o raglen datblygwyd o fewn y Cronfa Trawsnewid Gorllewin Cymru Iachach.  Cynghorau Sir Benfro, Sir Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Ceredigion a Sir Gâr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru ydy’r partneriaid.

Cysylltu â Charedigrwydd pump neges allweddol:

  1. Mae caredigrwydd i bawb – Mae caredigrwydd yn gynhwysol, nid yw’n gosod rhwystrau ac nid yw’n gwahaniaethu – mae ar gyfer pawb!
  2. Mae caredigrwydd yn dda i ti – Mae ymchwil feddygol wedi profi fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn cael effaith gorfforol gadarnhaol arnom
  3. Mae caredigrwydd yn ein cysylltu – Mae’n dod â ni at ein gilydd ac yn ein helpu i rannu
  4. Mae caredigrwydd yn ein hamddiffyn – Profwyd fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn ein helpu i fyw bywydau hirach ac hapusach.
  5. Mae caredigrwydd yn ysbrydoli – Pan fydd eraill yn garedig rydym yn fwy tebygol o fod yn garedig ein hunain

Ymunwch â ni i weithredu ac i ddysgu mwy am ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yng Ngorllewin Cymru, a’r dylanwad gall caredigrwydd cael ar ein hunain ac ar ein cymunedau.

Cofrestrwch heddiw a gwnewch addewid i ddyfodol fwy caredig

Yn ôl