;

Darganfyddwch beth oedd gan ein cleientiaid i'w ddweud am ein gwasanaethau cymorth hanfodol

03 Tachwedd 2020

Yn Llesiant Delta, mae ein cleientiaid wrth wraidd popeth a wnawn, a dyna pam mae eu hadborth am ein gwasanaeth hanfodol mor bwysig i ni.

Bydd hyn yn ein galluogi i wella'n barhaus y ffordd yr ydym yn darparu pob agwedd ar ein gwasanaeth gan sicrhau ein bod yn gallu darparu'r gefnogaeth gywir ar yr adeg iawn i bob unigolyn fel y gallant fyw'r bywyd y maent ei eisiau yn annibynnol am fwy o amser.

“Mae staff bob amser yn gymwynasgar ac yn gwrtais iawn” (2020)

Yn yr Adroddiad Cryno hwn, rydym yn darparu manylion adborth cleientiaid go iawn o'n Harolygon Boddhad Cwsmeriaid yn 2019 a 2020 am eu profiadau wrth ddefnyddio ein gwasanaeth hanfodol 24/7 i'n helpu i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau trwy'r flwyddyn.

“Addysgiadol a chymwynasgar iawn”(2019)

Yn 2019, gwnaethom gylchredeg un arolwg llawn i oddeutu 1,850 o gleientiaid Llesiant Delta ar ran awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Wrecsam, Powys ac awdurdodau lleol Abertawe a Chymdeithasau Tai fel Tai Canolbarth Cymru a Trivallis, a chawsom 445 o ymatebion.

“Roedd y broses osod yn ardderchog”(2020)

Yn 2020, cylchredwyd pum arolwg ar wahân i oddeutu 2,483 o gwsmeriaid ar ran awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Wrecsam, Powys, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, cleientiaid Delta CONNECT a Chymdeithas Tai Trivallis i gasglu adborth penodol yn canolbwyntio ar feysydd gwasanaeth allweddol a ddarperir ac a dderbyniwyd. Cawsom 724 o ymatebion.

“Darperir gwasanaeth rhagorol. Mae'r staff wedi creu argraff fawr. Roedd yn ofalgar iawn i mi.” (2020)

 Fel rhan o'n harolygon, gwnaethom ofyn i gleientiaid roi adborth gonest ar wasanaethau cymwys, gan gynnwys y ganolfan fonitro, y broses osod, y gwasanaeth CONNECT newydd, sut y clywsant amdanom ni, eu profiad wrth ddelio â'n tîm, ac ati.
 
Gallwch weld yr Adroddiad Cryno i gael trosolwg o'r adborth a dderbyniwyd yma.

image
Yn ôl