;

Mae nifer o wasanaethau ar gael yn Sir Gaerfyrddin i helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi am gyfnod hwy.

03 Chwefror 2020

Fel rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae'n rhaid i'r awdurdod lleol ddarparu, neu drefnu, 'gwasanaethau atal' er mwyn cynorthwyo â'r angen gofal cymdeithasol hwn.

Mae un o'r gwasanaethau cymorth yn Sir Gaerfyrddin yn cynnwys Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth sy'n rhan o Lesiant Delta - canolfan ragoriaeth ar gyfer Gofal trwy Gymorth Technoleg, ym Mhorth y Dwyrain, Llanelli.

Mae'r cwmni, a gafodd ei sefydlu yn 2018, yn gweithredu fel cwmni masnachu annibynnol sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin. Roedd y broses sefydlu yn cynnwys trosglwyddo gwasanaeth Llinell Gofal blaenorol y Cyngor, a oedd wedi bod ar waith ers dros 30 mlynedd.

Ystyrir bod Teleofal ymhlith y gwasanaethau atal mwyaf gwerthfawr sy'n hyrwyddo hunanofal a llesiant i hybu byw'n annibynnol cyhyd â phosibl. Os yw'n taro ar yr awdurdod lleol bod gan berson anghenion gofal a chymorth, gallent fod yn gymwys i gael asesiad AM DDIM drwy'r gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth.

Yn dilyn yr asesiad hwn, os nodir bod modd diwallu anghenion y person drwy wasanaeth ataliol, gellir llunio cynllun gofal addas a'i adolygu bob blwyddyn.

Mae'n bosibl y bydd un o'r cynlluniau hynny yn cael ei gefnogi gan wasanaethau teleofal a ddarperir gan Lesiant Delta sy'n sicrhau bod pob cwsmer, p'un a yw'n cael ei atgyfeirio drwy wasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth y cyngor neu gleientiaid preifat, yn cael y cyngor gorau ynghylch sut y gall y dechnoleg ddiweddaraf wella ei annibyniaeth.

Drwy weithio mewn partneriaeth, cynnwys y staff, a bod yn ymwybodol o'r dechnoleg ddiweddaraf, mae hyn yn galluogi atebion gofal pwrpasol i gael eu datblygu ar gyfer cwsmeriaid gan eu helpu i gadw eu hannibyniaeth ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion.

Os ydych yn adnabod rhywun y mae'n bosibl bod angen asesiad gofal arnynt drwy ein gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth - neu i gael rhagor o fanylion ynghylch Llesiant Delta - ewch i www.llesiantdelta.org.uk neu cysylltwch ag aelod cymwynasgar o'n tîm drwy ffonio 0300 333 2222.

Gallwch hefyd anfon e-bost atom: ContactUs@DeltaWellbeing.org.uk neu dilynwch ni ar Twitter @DeltaWellbeing

 

Yn ôl