;

Mae Llesiant Delta yn dathlu ar ôl cyrraedd ei garregfilltir ddiweddaraf drwy gyflogi ei 100fed aelod o staff

25 Mawrth 2020

Ymunodd Louise Rudall, Cyn-reolwr Gofal Cartref cofrestredig, 38 oed o Borth Tywyn, â thîm Llesiant Delta, ym Mhorth y Dwyrain, Llanelli, yn gynharach y mis hwn fel un o'i Swyddogion Llesiant Cymunedol newydd i gefnogi prosiect partneriaeth ranbarthol newydd o'r enw Delta CONNECT.

Mae ganddi 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector gofal, gan ddechrau fel gofalwr ac yna fel gweithiwr swyddfa yn cynorthwyo i lunio pecynnau gofal ar gyfer unigolion yn eu cartrefi eu hunain.

Mae'r prosiect CONNECT yn darparu gwasanaeth teleofal a llinell bywyd ychwanegol ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

Ariannwyd y prosiect peilot gan Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru, gan alluogi Bwrdd Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru - sy'n dwyn ynghyd Gynghorau Sir Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr y trydydd sector a'r sector annibynnol - i weithio gyda'i gilydd i helpu i lunio dyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled gorllewin Cymru.

Mae rôl Louise fel Swyddog Llesiant Cymunedol yn cynnwys asesu pobl yn eu cartrefi eu hunain er mwyn helpu i nodi unrhyw anghenion gofal posibl a allai fod ganddynt ac y mae angen cymorth ar eu cyfer.

Ar ôl asesu, mae'n edrych ar ddewisiadau Gofal trwy Gymorth Technoleg ataliol addas sydd ar gael i gynorthwyo fel rhan o gynllun llesiant arbenigol. Drwy'r cynllun, mae'r cleient yn derbyn galwadau llesiant i sicrhau ei les, yn ogystal â mynediad at Dîm Ymateb Cyflym Brys 24/7.

Wrth siarad am ei rôl newydd, dywedodd Louise: "Fe wnes i gais i ymuno â thîm Llesiant Delta oherwydd roeddwn yn falch iawn o glywed am y prosiect CONNECT a'r manteision y bydd yn ei gynnig i'r gymuned leol. Rwy'n edrych ymlaen at fod yn rhan o rywbeth a fydd yn cyfrannu'n gadarnhaol at annibyniaeth a diogelwch pobl. Mae rhan fawr o'm rôl yn ymwneud â sicrhau bod unigolion yn cael y lefel gywir o gymorth a'u bod yn ymwybodol o'r gwasanaethau sydd ar gael yn lleol iddynt. Mae'n gyfnod cyffrous iawn i mi a braint yw cael y cyfle hwn."

Mae Llesiant Delta, gwasanaeth Llinell Gofal gynt Cyngor Sir Caerfyrddin, a oedd wedi bod ar waith ers dros 30 mlynedd, bellach yn gweithredu fel Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol sy'n eiddo i'r Cyngor o hyd.

Ers ei ffurfio bron i ddwy flynedd yn ôl, mae'r tîm wedi parhau i ehangu o ganlyniad i'r anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cynyddol ar draws y rhanbarth, gan ganolbwyntio ar ddarparu cymorth ataliol lle bo'n bosibl, er mwyn cadw pobl yn eu cartrefi am gyfnod hwy. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae tîm Delta wedi dyblu, gan gyflogi dros 60 o aelodau staff newydd yn Sir Gaerfyrddin yn unig.

Yn ogystal â bod allan yn y gymuned, mae'r tîm yn gallu gweithio o bell a rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth i gleientiaid dros y ffôn sy'n sicrhau bod y gwasanaeth ar gael drwy gydol y flwyddyn. Gall y tîm hefyd trefnu cyfarfodydd digidol rhwng gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill ar draws y sir a thu hwnt yn ôl yr angen ac ar adegau o argyfwng fel bod cymorth ar gael ar bob adeg.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall y prosiect CONNECT eich helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy, a gwybodaeth am y taliadau sy'n berthnasol, cysylltwch â'n tîm cyfeillgar drwy ffonio 0300 333 2222, ewch i www.llesiantdelta.org.uk neu dilynwch @DeltaWellbeing ar Twitter.

Yn ôl