;

Staff yn mynd yr ail filltir i helpu agored iawn i niwed

11 Mai 2020

Mae staff Llesiant Delta Wellbeing yn mynd yr ail filltir i sicrhau bod pobl sy'n agored iawn i niwed yn Sir Gaerfyrddin yn cael cefnogaeth yn ystod y pandemig coronafeirws.

Trwy gydol yr argyfwng cenedlaethol hwn, mae staff wedi bod yn mynd i'r gwaith bob dydd gan weithio'n ddiflino y tu ôl i'r llenni am 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, a hynny er mwyn cefnogi pobl sy'n agored i niwed ledled y sir.

Mae Llesiant Delta Wellbeing, a elwid gynt yn Llinell Gofal Cyngor Sir Gaerfyrddin, wedi gwneud oddeutu 5,000 o alwadau i drigolion yn Sir Gaerfyrddin, sydd wedi derbyn llythyrau ynghylch gwarchod gan Lywodraeth Cymru, a hynny er mwyn sicrhau bod ganddynt bopeth sydd ei angen arnynt i gadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Trwy wneud galwadau rhagweithiol, mae'r tîm yn sicrhau bod pobl yn cael eu hanfodion siopa, presgripsiynau, a hefyd yn gwirio eu lles cyffredinol, gan ddarparu tawelwch meddwl i anwyliaid a'u teuluoedd.

Dywedodd Arweinydd Tîm Llesiant Delta, Charlotte Sheppard: “Mae staff yn sicrhau bod gan bobl ddigon o gymorth a chefnogaeth o’u cwmpas yn ystod y cyfnod gwarchod. Wrth gynnal sgwrs dros y ffôn, os daw i'r amlwg nad oes gan yr unigolyn gefnogaeth, gwneir atgyfeiriad am gymorth pellach. Gall hyn gynnwys darparu parseli bwyd hanfodol neu fod o gymorth wrth siopa am hanfodion. Rydym yn gwirio a yw pobl yn derbyn eu presgripsiynau wythnosol neu fisol ac os nad yw fferyllfeydd yn gallu eu hanfon, byddwn hefyd yn gwneud atgyfeiriad am gymorth.

"Rydym yn gwirio eu llesiant a’u lles cyffredinol. Rydym yn gofyn sut maent yn teimlo er mwyn mesur unrhyw anghenion cymorth ychwanegol sydd ganddynt o bosib, a nodi a oes angen cymorth gofal pellach arnynt, gosod llinell achub Llesiant Delta neu wneud galwadau ychwanegol ynglŷn â llesiant."

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ynglŷn â gwasanaethau yn y gymuned sydd ar gael yn yr ardal leol. Gall ein gwasanaeth ymatebwyr brys newydd ymweld â phobl gartref pan fo angen er mwyn datrys materion ymarferol sydd gan bobl yn ystod y cyfnod gwarchod"

O bryd i'w gilydd, mae tîm Llesiant Delta wedi mynd gam ymhellach i sicrhau bod y cymunedau sydd fwyaf agored i niwed yn derbyn y cymorth hanfodol sydd ei angen arnynt.

Ychwanegodd Charlotte: “Yn dilyn atgyfeiriad brys a wnaed ar y penwythnos o ran bwyd, dosbarthodd un ymatebydd barsel bwyd i berson sy'n agored i niwed er mwyn sicrhau bod ganddo hanfodion hyd nes ei fod yn cael ei barsel bwyd nesaf. Roedd ymatebydd arall wedi dosbarthu presgripsiwn i berson gan nad oedd yn gallu ei gasglu ei hun, ac nid oedd ei deulu yn gallu bod o gymorth iddo hyd nes yr wythnos ganlynol. Roedd y person hwn yn ddiolchgar dros ben. Rydym hefyd wedi nodi pobl sydd angen cysylltu â hwy yn amlach ynglŷn â llesiant."

Dywedodd Jane Tremlett, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd, fod yr adborth am y galwadau ffôn wedi bod yn gadarnhaol dros ben. Cysylltodd Llesiant Delta â gŵr oedrannus a oedd ar y rhestr gan ei fod yn ei chael hi'n anodd wedi i'w wraig farw ym mis Chwefror. Dywedodd wrth Ymgynghorydd: "Diolch am ffonio a gofyn sut ydw i. Rwy'n teimlo'n well heddiw a diolch am sicrhau fy mod i'n cael fy meddyginiaeth a nwyddau o'r siop. Byddaf yn clapio i Lesiant Delta ddydd Iau."

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddiweddaru’r rhestr gwarchod cleifion, a'r wythnos hon, mae 21,000 o gleifion eraill ledled Cymru yn cael eu hychwanegu ati. Pan fydd y cyngor yn cael gwybod am unrhyw ychwanegiadau newydd i'n rhestr yn lleol, cysylltir â'r unigolion hynny i wirio eu llesiant ac i weld beth sydd ei angen arnynt.

Yn ogystal â chael llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol, mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin hefyd yn cael llythyr gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole sy'n cynnwys gwybodaeth a chyngor lleol. Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i wneud yn siŵr bod cymorth ar gael yn lleol i bobl sy'n gwarchod eu hunain, gan gynnwys y cymorth sy’n cael ei ddarparu gan Llesiant Delta.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: "Hoffwn ddiolch i dîm Llesiant Delta am fynd yr ail filltir yn ystod y cyfnod hwn. Yn ogystal â sicrhau bod gan y preswylwyr bopeth sydd ei angen arnynt, rwy'n siŵr eu bod nhw'n gwerthfawrogi clywed llais cyfeillgar ar ben arall y ffôn. Yn achos rhai pobl, mae'n bosibl mai dyma'r unig gyswllt sydd ganddynt, a gall wneud byd o wahaniaeth i rywun, yn enwedig ar adegau fel y rhain."

Yn ogystal â hyn, mae Llesiant Delta hefyd mewn cysylltiad agos â Chyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gefnogi'r rheini gartref a helpu i gael cleifion allan o'r ysbyty cyn gynted â phosibl. Maent yn gallu helpu unigolyn i fyw'n fwy annibynnol trwy ddarparu cymorth a chefnogaeth gan ddefnyddio'r Gofal trwy Gymorth Technoleg ddiweddaraf.

I gael rhagor o wybodaeth ar sut y gall Llesiant Delta eich helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy, ffoniwch 0300 333 2222 neu ewch i'r wefan www.llesiantdelta.org.uk

 

image
Yn ôl