Enable Recite
En
;

Cyfle cyffrous i Swyddogion Llesiant Cymunedol yn Sir Benfro

02 Rhagfyr 2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Sir Benfro i Swyddogion Llesiant Cymunedol helpu i ddarparu gwasanaeth llesiant rhagweithiol gweithredol newydd.

Mae nifer o swyddi ar gael ar gyfer unigolion blaengar, hyblyg a brwdfrydig i ragori wrth weithio fel rhan allweddol o dîm Llesiant Delta er mwyn darparu'r model newydd cyffrous hwn o wasanaeth rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru ledled rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.

Bydd deiliad y swyddi'n cael eu cyflogi yn Sir Benfro gan un o dri sefydliad partner; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yng Nghyfarwyddiaeth Cymunedau Sir Benfro, Cymdeithasol Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), yn y tîm Cysylltwyr Cymunedol; a'r Groes Goch Brydeinig, yn y tîm Gweithwyr Achos PIVOT.

Dywedodd Carla Dix, Rheolwr Strategaeth Atal Gofal trwy Gymorth Technoleg: "Mae'r swyddi hyn yn allweddol i ddatblygiad ein cynnig Technoleg trwy Gymorth Technoleg Rhagweithiol yn Sir Benfro. Rydym yn hynod falch o allu cynnig sawl swydd wag i'n helpu i ddarparu'r gwasanaeth newydd sbon, cyffrous ac arloesol hwn ochr yn ochr â'n partneriaid.

"O ran y swyddi eu hunain, byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol, gwasanaethau iechyd a'r 3ydd sector. Dylai ymgeiswyr hefyd allu cyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl a darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol. 

"Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu. Rydym yn annog unrhyw un sydd â'r sgiliau hyn ac sy'n dymuno gwneud newid i wneud cais nawr."

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24/7 ledled de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Hefyd mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion yn Sir Gaerfyrddin.

Yn unol â'r model gwasanaeth newydd, bydd angen i chi gynnal asesiadau Llesiant Rhagweithiol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain neu mewn lleoliadau cymunedol, gan roi cymorth dilynol ac adolygu sefyllfaoedd fel y bo'n briodol. Byddwch yn aelod allweddol o Dîm Sir Benfro gan ddarparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ynghylch gwasanaethau cymunedol i'r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd, a rhanddeiliaid eraill y mae angen cymorth arnynt.

Y dyddiad cau ar gyfer y swyddi llesiant yw dydd Llun 9 Rhagfyr, a bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ddydd Mercher 11 Rhagfyr, dydd Iau 12 Rhagfyr a dydd Gwener 13 Rhagfyr.

I gael trafodaeth anffurfiol mae croeso i chi gysylltu â Carla Dix, Rheolwr Strategaeth Atal Gofal trwy Gymorth Technoleg drwy ffonio 0300 333 2222 neu fynd i http://www.deltawellbeing.org.uk/jobs-and-careers/

 

 

image
Yn ôl