;

Sut i sicrhau na fydd eich anwyliaid yn teimlo'n ynysig yn ystod misoedd y gaeaf

02 Tachwedd 2020

Sut i sicrhau na fydd eich anwyliaid yn teimlo'n ynysig yn ystod misoedd y gaeaf

Mae gan Lesiant Delta raglen ar waith i sicrhau bod help ar gael i’r rhai y mae arnynt ei angen. Un o amcanion prosiect CONNECT Llesiant Delta yw cysylltu â phobl i atal arwahanrwydd cymdeithasol.Advertorial

Rhagwelir mai’r gaeaf hwn fydd y mwyaf llwm ers cryn amser, felly mae'n bwysicach nag erioed bod anwyliaid yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i atal effeithiau unigedd.

Yn ffodus, i drigolion bregus yng ngorllewin Cymru, mae cynllun llwyddiannus ar waith sy'n sicrhau na fyddant yn cael eu hanghofio.

Ac, wrth i'r posibilrwydd o gyfyngiadau symud estynedig adael llawer yn teimlo'n anobeithiol ac yn llawn ofn, mae Llesiant Delta yn rhoi sicrwydd i bobl ei fod yma i helpu - ac mae ganddo'r offer i wneud gwahaniaeth.

Rhoi tawelwch meddwl i chi a'ch anwyliaid 24/7

Mae Llesiant Delta yn cynnig cyfres o fesurau sy'n rhoi tawelwch meddwl i bobl agored i niwed.

Nod y prosiect peilot yw cefnogi byw'n annibynnol am gyfnod hirach, ac mae'n un o'r prosiectau cyntaf o'i fath yng Nghymru ac yn cael ei ariannu gan Gronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru. Mae hynny'n galluogi Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru i helpu i nodi unrhyw faterion iechyd a llesiant posibl cyn gynted â phosibl.

Mae'n cynnal y prosiect CONNECT, sy'n cynnig gwasanaeth cymorth cofleidiol llawn i chi neu'ch anwyliaid ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

Mae ei becynnau cymorth hyblyg ar gyfer Gofal trwy Gymorth Technoleg (TEC) yn cynnwys:

'Does gyda chi ddim syniad beth mae hyn yn ei olygu i mi'

Mae heriau newydd ac annisgwyl wedi effeithio ar bawb eleni oherwydd yr achosion o coronafeirws a lledaeniad yr feirws. Effeithiwyd ar rai bywydau yn fwy nag eraill, ac roedd hyn yn sicr yn wir o ran un cwpl arbennig sef Mr a Mrs S*, a oedd yn dod o ran anghysbell o Sir Benfro.

Cafodd Mr S ddiagnosis o ganser dros 12 mis yn ôl a chafodd ei drosglwyddo i gartref nyrsio tua 55 milltir o'r man lle'r oedd y ddau ohonynt yn byw. Gan fod ei wraig bellach yn fwy ynysig nag erioed yn ystod yr argyfwng iechyd, penderfynodd ymuno â phrosiect CONNECT er mwyn iddi gael rhywfaint o ddiogelwch ychwanegol ar ffurf llinell gymorth. Ymunodd hefyd â'r llwybr digidol er mwyn mynd ar-lein a chadw mewn cysylltiad.

Roedd Mrs S yn eithaf nerfus am dechnoleg, ond, ar ôl ymweliad gan dîm Delta a rhywfaint o gyfarwyddiadau sylfaenol, roedd yn mwynhau ei llechen newydd yn fawr, roedd hyn yn golygu y gallai fod mewn cysylltiad ar-lein â'i gŵr yn y cartref ar adeg pan nad oedd hawl ymweld.

Y mis diwethaf roedd iechyd Mr S wedi dirywio ac yn dilyn profion yn Ysbyty Llwynhelyg nodwyd bod y canser wedi lledu i'w ymennydd. Dywedwyd wrth y cwpl mai dim ond wythnosau, dyddiau o bosibl, oedd ganddo ar ôl i fyw.

Roedd ei gyflwr difrifol yn golygu ei fod wedi cael ei symud i ystafell fwy addas yn y cartref nyrsio, ond nid oedd wi-fi yn yr ystafell. Roedd hyn yn golygu na allai ddefnyddio ei liniadur mwyach a dim ond ar ei ffôn symudol y gallai siarad â'i wraig. Roedd yn teimlo'n ddigalon ac yn unig iawn.

Diolch byth, yn dilyn un o alwadau rhagweithiol Llesiant Delta i Mrs S daeth y mater i'w sylw ac arweiniodd hyn at y tîm yn gosod llwybrydd yn yr ystafell a'i gysylltu â llechen er mwyn i'r cwpl gael galwadau fideo yn ystod wythnosau olaf Mr S.

Dywedodd Mr S wrth y tîm: "Alla i ddim credu eich bod wedi bod mor garedig, alla i ddim credu'r peth. Does gyda chi ddim syniad beth mae hyn yn ei olygu i mi.”

Y penwythnos hwnnw, bu'r cwpl yn mwynhau sgyrsiau fideo dyddiol lle'r oedd modd i Mr S weld ei gŵn annwyl a'i ardd unwaith eto.

Roedd y cydweithio rhwng Cyngor Sir Penfro a Llesiant Delta nid yn unig wedi sicrhau y gallai'r cwpl aros mewn cysylltiad yn ystod cyfnod anodd dros ben, ond hefyd yn sicrhau y gallai'r cartref nyrsio weithredu'r polisi diwedd oes fel y'i nodwyd gan yr awdurdod, gan ganiatáu i Mrs S ymweld â'i gŵr yn ei ddyddiau olaf.

Yn ddiweddarach, dywedodd wrth y cydgysylltydd: "Mae'r ddau ohonom mor ddiolchgar i chi a'r tîm i gyd. Mae bod gyda Delta ar yr adeg hon wedi gwneud gwahaniaeth mawr. Allwn ni ddim diolch digon i chi.”

* Mae’r enwau wedi'u newid.

Yn barod ar gyfer heriau'r gaeaf sydd o'n blaenau

Bydd Llesiant Delta yn estyn llaw i bobl agored i newid yng ngorllewin Cymru y gaeaf hwn

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd, Cyngor Sir Gaerfyrddin: "Effeithiwyd ar nifer fawr o bobl gan y cyfyngiadau symud blaenorol a'r rhai mwyaf diweddar yr ydym wedi'u hwynebu hyd yma eleni, ond mae CONNECT wedi rhoi cefnogaeth a sicrwydd mawr i'r rhai sydd ei angen ac wedi cynnig tawelwch meddwl i deuluoedd nad ydynt efallai wedi gallu ymweld â'u hanwyliaid a gofalu amdanynt yn ôl yr arfer.”

Mae'n golygu darparu'r cymorth cywir ar yr adeg gywir, yn ôl Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Benfro, Jonathan Griffiths.

"Mae gweithio gyda'n gilydd yn golygu ein bod yn anelu at ddod o hyd i'r ateb gorau i gefnogi'r person, a'i deulu, rydym yn ceisio cefnogi pobl i fagu hyder, cynnal eu hannibyniaeth, ac i'r person a'r teulu deimlo'n hyderus eu bod yn cael eu cefnogi ac yn gallu cadw mewn cysylltiad," meddai.

Erthyglau cysylltiedig

Mae pawb sy'n ymwneud â'r fenter bellach yn troi eu sylw at y misoedd sydd o'u blaenau a allai fod yn anodd, gydag addewid bod mesurau ar waith i wneud gwahaniaeth.

“Wrth i ni gyrraedd misoedd y gaeaf a'r heriau sydd ynghlwm â hyn, yn ogystal â’r ail don posibl o’r feirws, gallai fod yn gyfnod pryderus i lawer o drigolion lleol," meddai Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyngor Ceredigion ar gyfer Porth Ceredigion

"Fodd bynnag, gall gwasanaeth CONNECT gynnig y cysylltiad, y cymorth a’r sicrwydd hwnnw ac, yn y pen draw, bydd bod yn rhagweithiol ac ataliol yn ein dull gweithredu yn ein galluogi i nodi unrhyw faterion iechyd a llesiant posibl cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod anghenion ein cleientiaid yn cael eu cefnogi'n unol â hynny.”

I gael rhagor o fanylion am CONNECT, cysylltwch â'r tîm cyfeillgar drwy ffonio 0300 333 2222.

Yn ôl