Enable Recite
En

Swyddi

Ymgynghorydd Llesiant Delta (IAA a SLAT)

Cyflog: £21,589 - £25,295
Lleoliad: Porth y Dwyrain, Llanelli / Heol Spilman, Caerfyrddin
Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn (Dros dro am 12 mis oherwydd cyllid)
Dyddiad Cau: 04/11/2019
Cyfeirnod: 1/028799

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar hyn o bryd. Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru ar draws rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.

Byddwch yn ffurfio rhan o dîm sy'n darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) am yr holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i'r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd, a rhanddeiliaid eraill y mae angen cymorth arnynt. Yn unol â'r model gwasanaeth newydd, bydd angen i chi gynnal asesiadau Llesiant ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain, gan roi cymorth dilynol ac adolygu sefyllfaoedd fel y bo'n briodol.

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl sy'n agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Dylai ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl ac i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol.

Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster NVQ4 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth neu gymhwyster tebyg ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn destun gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Dyddiad y Cyfweliad: 15/11/2019

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Carla Dix drwy ffonio 0300 333 2222.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymgynghorydd Llesiant Delta (Ymateb)

Cyflog: £21,589 - £25,295
Lleoliad: Porth y Dwyrain, Llanelli / Heol Spilman, Caerfyrddin
Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn (Dros dro am 12 mis oherwydd cyllid)
Dyddiad Cau: 04/11/2019
Cyfeirnod: 1/028804

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws De-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar hyn o bryd. Bydd pob swydd yn cynnwys gwaith sifft.

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru ar draws rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru. Byddwch yn rhan o dîm sy'n ymateb i alwadau brys ac yn darparu ymateb priodol ac effeithiol i ddefnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain.

Nid oes angen profiad meddygol; fodd bynnag, mae rhywfaint o brofiad ymarferol yn y sector gofal yn ddymunol ond heb fod yn hanfodol. Yr hyn sydd bwysicaf yw bod gennych natur ofalgar a thosturiol a'ch bod yn ymddwyn ag empathi, pwyll a doethineb.

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Dylai ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl ac i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol.

Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Dyddiad Cyfweliad – 15/11/2019

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Carla Dix drwy ffonio 0300 333 2222.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymgynghorydd Galwadau y Tu Allan i Oriau - Llesiant Delta

Cyflog: £18,795* - £19,554* +8% Pro-rata
Lleoliad: East Gate - B/H
Ardal:  Llanelli
Math Swydd: Swydd barhaol - rhan-amser - 16.50 awr yr wythnos
Dyddiad Cau: 11/11/2019
Cyfeirnod: 1/028024

Mae Llesiant Delta Wellbeing Ltd yn gwmni masnachu awdurdod lleol sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin yn llwyr. Mae'r swydd hon yn rhoi cyfle i weithio gyda'r tîm o ymgynghorwy’r yn delio gyda galwadau tu allan i oriau agor.

Mae'r tîm yn Llesiant Delta Wellbeing yn anelu at wella annibyniaeth ein cwsmeriaid gan ddarparu help a chefnogaeth pan fydd ei angen arnynt. I gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, edrychwch ar ein gwefan www.llesiantdelta.org.uk

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Arweinydd Tim ar 0300 333 2222.

Cliciwch ar y ddolen yn i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.