Enable Recite
En

Swyddi

Swyddog Llesiant Cymunedol (Sir Benfro)

Cyflog: £19,544 - £22,462 

Lleoliad: Neuadd y Sir, Penfro

Math Swydd: Amser Llawn - Dydd Llun i Ddydd Gwener - (Dros dro am 12 mis oherwydd Cyllid)

Dyddiad Cau: 12/01/2020 

Cyfeirnod: 1/028880 

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ledled de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Hefyd mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion yn Sir Gaerfyrddin.

Mae nifer o swyddi ar gael ar gyfer unigolion blaengar, hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru ledled rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.

Bydd deiliaid y swyddi yn cael eu cyflogi gan Llesiant Delta yn Sir Benfro drwy un o dri sefydliad partner: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yng Nghyfarwyddiaeth Cymunedau Sir Benfro; Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), yn y tîm Cysylltwyr Cymunedol; a'r Groes Goch Brydeinig, yn y tîm Gweithwyr Achos PIVOT.

Yn unol â'r model gwasanaeth newydd, bydd angen i chi gynnal asesiadau Llesiant Rhagweithiol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain neu mewn lleoliadau cymunedol, gan roi cymorth dilynol ac adolygu sefyllfaoedd fel y bo'n briodol. Byddwch yn aelod allweddol o Dîm Sir Benfro gan ddarparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ynghylch gwasanaethau cymunedol i'r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd, a rhanddeiliaid eraill y mae angen cymorth arnynt.

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol, gwasanaethau iechyd a'r 3ydd sector.

Dylai ymgeiswyr hefyd allu  cyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl a darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol.

Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae Cymraeg llafar yn ddymunol i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd Ddydd Mercher 15eg a Dydd Gwener 17eg o Ionawr.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Carla Dix drwy ffonio 0300 333 2222.

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymgynghorydd Llesiant Delta (IAA a SLAT)

Cyflog: £21,589 - £25,295

Lleoliad: Porth y Dwyrain, Llanelli / Heol Spilman, Caerfyrddin

Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn (Dros dro am 12 mis oherwydd cyllid)

Dyddiad Cau: 10/01/2020 (12 Canol)

Cyfeirnod: 2/028799

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar hyn o bryd. Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru ar draws rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.

Byddwch yn ffurfio rhan o dîm sy'n darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) am yr holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i'r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd, a rhanddeiliaid eraill y mae angen cymorth arnynt. Yn unol â'r model gwasanaeth newydd, bydd angen i chi gynnal asesiadau Llesiant ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain, gan roi cymorth dilynol ac adolygu sefyllfaoedd fel y bo'n briodol.

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl sy'n agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Dylai ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl ac i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol.

Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster NVQ4 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth neu gymhwyster tebyg ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn destun gwiriad manwlgan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Carla Dix drwy ffonio 0300 333 2222.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Swddog Gofal Galluogi Technoleg

Cyflog: £21,589 - £25,295 

Lleoliad: Porth Y Dwyrain, Llanelli 

Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn (Mae'r swydd hon dros dro tan mis Mawrth 2021 oherwydd Cyllid)

Dyddiad Cau: 23/01/2020 

Cyfeirnod: 029003 

Mae Llesiant Delta am recriwtio Cynorthwyydd Swyddog Technoleg newydd sy’n Galluogi Gofal  ar gyfer y tîm yn Sir Gaerfyrddin. Bydd y swydd hon yn allweddol o ran darparu gwasanaethau'r tîm a'i dwf parhaus yn y Sir. Dylai ymgeiswyr feddu ar ddealltwriaeth o'r gwasanaeth Teleofal a sgiliau ymarferol oherwydd caiff offer pŵer bach eu defnyddio i osod rhai eitemau Teleofal.

Mae empathi tuag at y rheiny sy'n dioddef o afiechydon a'r gallu i siarad â phobl ar bob lefel yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  Mae hyn yn sgìl hanfodol ar gyfer dyrannu offer Teleofal.

Fel rhan o'r swydd hon, bydd gofyn gweithio ar y penwythnos weithiau a bydd angen trwydded yrru gyfredol.

Mae angen gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg i wneud y swydd hon. Gellir darparu cymorth ar ôl penodi er mwyn cyrraedd y lefel hon.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Paul Faulkner drwy ffonio 07788 284920

Bydd y cyfweliadau yn cael ei cynnal ar y 5ed a 6ed Chwefror 2020.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.