Swyddi

Ymgynghorydd Llesiant Delta (Ymateb)

Cyflog: £22,183 - £25,991 + 8%
Math Swydd: Amser Llawn (Dros dro am 12 mis oherwydd cyllid)
Lleoliad: Porth y Dwyrain, Llanelli / Heol Spilman, Caerfyrddin
Dyddiad Cau: 15/01/2021
Cyfeirnod: 3/028804

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws De-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar hyn o bryd. Bydd pob swydd yn cynnwys gwaith sifft.

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru ar draws rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru. Byddwch yn rhan o dîm sy'n ymateb i alwadau brys ac yn darparu ymateb priodol ac effeithiol i ddefnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain.

Nid oes angen profiad meddygol; fodd bynnag, mae rhywfaint o brofiad ymarferol yn y sector gofal yn ddymunol ond heb fod yn hanfodol. Yr hyn sydd bwysicaf yw bod gennych natur ofalgar a thosturiol a'ch bod yn ymddwyn ag empathi, pwyll a doethineb.

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Dylai ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl ac i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol.

Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Fe fydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Dydd Mawrth 19 o Ionawr 2021.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Carla Dix drwy ffonio 0300 333 2222.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Proffil Swydd a’r Fanyleb Person