Swyddi

Swddog Gofal Galluogi Technoleg

Cyflog: £21,589 - £25,295 

Lleoliad: Sir Penfro

Math Swydd: Swydd dros dro - Amser Llawn (Mae'r swydd hon dros dro tan mis Mawrth 2021 oherwydd cyllid)

Dyddiad Cau: 20/02/2020 

Cyfeirnod: 029022 

Mae Llesiant Delta am recriwtio Cynorthwyydd Swyddog Technoleg newydd sy’n Galluogi Gofal  ar gyfer y tîm yn Sir Penfro. Bydd y swydd hon yn allweddol o ran darparu gwasanaethau'r tîm a'i dwf parhaus yn y Sir. Dylai ymgeiswyr feddu ar ddealltwriaeth o'r gwasanaeth Teleofal a sgiliau ymarferol oherwydd caiff offer pŵer bach eu defnyddio i osod rhai eitemau Teleofal.

Mae empathi tuag at y rheiny sy'n dioddef o afiechydon a'r gallu i siarad â phobl ar bob lefel yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae hyn yn sgìl hanfodol ar gyfer dyrannu offer Teleofal.

Fel rhan o'r swydd hon, fe fydd eisiau trwydded yrru gyfredol.

Mae angen gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg i wneud y swydd hon. Gellir darparu cymorth ar ôl penodi er mwyn cyrraedd y lefel hon.

Bydd y cyfweliadau yn cael ei cynnal ar y 26ain a 27ain o Chwefror 2020.

Bydd gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Paul Faulkner drwy ffonio 07788 284920

Cliciwch ar y ddolen y i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymgynghorydd Llesiant Delta (Gwybodaeth, Cyngor a Cymorth)

Cyflog: £21,589 - £25,295 

Lleoliad: Porth Dwyrain - Llanelli 

Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn (Dros dro hyd at Marwth 2021 oherwydd Cyllid)

Dyddiad Cau: 25/02/2020 

Cyfeirnod: 027329 

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws De-orllewin Cymru. Mae’rr gwasanaeth hwn ar gael bob awr i bobl oedrannus ac agored i niwed sy'n defnyddio larymau cymdeithasol, mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor, ac mae'n bwynt cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer rôl y cynghorydd gwybodaeth, cyngor a chymorth i weithio gyda'r tîm amlddisgyblaethol a bod yn un pwynt mynediad ar gyfer gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gyfer yr holl wasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd ar gyfer Aelodau'r cyhoeddus, asiantaethau allanol, cydweithwyr iechyd a rhanddeiliaid eraill sydd angen cymorth. Darparu cyngor ac arweiniad mewn modd proffesiynol ac amserol. Mae’r swydd yn un llawn amser yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg, llawn cymhelliant a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o dîm sy'n darparu gwasanaethau hanfodol. Dull gofalgar a chlaf, ynghyd â'r gallu i weithio'n iawn mewn amgylchedd prysur. Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl sy'n agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Dylai fod gan ymgeiswyr hefyd ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a steil gwych wrth drafod gyda phobl dros y ffôn.

Bydd angen i chi hefyd fod wedi cymhwyso i NVQ4 (neu gymhwyster cyfatebol) mewn gwybodaeth, Cyngor, neu gymhwyster gofal cymdeithasol tebyg i iechyd.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Rebecca Davies, Arweinydd Tim ar 0300 333 2222.

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.