Swyddi

Swddog Gofal Galluogi Technoleg - Dosbarthu

Cyflog: £22,183 - £25,991 
Lleoliad: Heol Aur, Ystad Ddiwydiannol Dafen 
Ardal: Llanelli 
Math Swydd: Amser Llawn (Dros dro hyd at 31/03/2022 oherwydd cyllid)
Dyddiad Cau: 08/04/2021 
Cyfeirnod: 029224 

Mae Llesiant Delta am recriwtio Swyddog TEC (Dosbarthu) i'r tîm yn Sir Gaerfyrddin. Swydd dros dro fydd hon i ddechrau, tan 31 Mawrth 2022. Bydd y swydd yn allweddol o ran darparu'r gwasanaeth a'i dwf parhaus yn y Sir. Dylai fod gan ymgeiswyr ddealltwriaeth o systemau ac arferion warws, ac, yn ddelfrydol, Teleofal. Dylai ymgeiswyr fod yn ymarferol, gan fod angen defnyddio peiriannau pŵer bach i gyflawni rhai agweddau ar y swydd.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn rhywun sy'n rhoi sylw i fanylder, gan fod rheoli stoc, cofnodi offer yn gywir, a gwybodaeth am stoc yn hanfodol bob amser.

Mae angen meddu ar drwydded yrru gyfredol. Mae angen gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg i wneud y swydd hon. Gellir darparu cymorth ar ôl penodi er mwyn cyrraedd y lefel hon.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Paul Faulkner drwy ffonio 07788 284920.

Bydd gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd y cyfweliadau yn cael ei cynnal ar y 15eg o Ebrill 2021.

Brexit - Rhaid i pob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1af Ionawr ymlaen. Am fwy o wybodaeth ewch i; The UK's points-based immigration system: An introduction for EU citizens (publishing.service.gov.uk)

Cliciwch ar y ddolen y i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swyddog Llesiant Cymunedol (Sir Benfro)

Cyflog: £20,092 - £23,080 
Lleoliad: Neuadd y Sir, Penfro
Ardal: Caerfyrddin 
Math Swydd: Amser Llawn - Dros dro hyd at 31/03/2022 oherwydd cyllid
Dyddiad Cau: 13/04/2021 
Cyfeirnod: 028886 

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Mae un swydd ar gael ar hyn o bryd. Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru ar draws rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.

Byddwch yn ffurfio rhan o dîm sy'n darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) am yr holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i'r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd, a rhanddeiliaid eraill y mae angen cymorth arnynt. Yn unol â'r model gwasanaeth newydd, bydd angen i chi gynnal asesiadau Llesiant ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain, gan roi cymorth dilynol ac adolygu sefyllfaoedd fel y bo'n briodol.   

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl sy'n agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Dylai ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl ac i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol. 

Byddwch yn derbyn rhaglenhyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Peter Kay drwy ffonio 0300 333 2222.

Brexit - Rhaid i pob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1af Ionawr ymlaen. Am fwy o wybodaeth ewch i; The UK's points-based immigration system: An introduction for EU citizens (publishing.service.gov.uk)

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymgynghorydd Llesiant Delta (Gwybodaeth, Cyngor a Cymorth) x 2

Cyflog: £22,183 - £25,991
Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn (Dros dro hyd at Marwth 2022 oherwydd cyllid)
Gweithrediadau: Sir Gaerfyrddin
Dyddiad Cau: 16/04/2021
Cyfeirnod: 027350

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Mae un swydd ar gael ar hyn o bryd. Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru ar draws rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.

Byddwch yn ffurfio rhan o dîm sy'n darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) am yr holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i'r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd, a rhanddeiliaid eraill y mae angen cymorth arnynt. Yn unol â'r model gwasanaeth newydd, bydd angen i chi gynnal asesiadau Llesiant ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain, gan roi cymorth dilynol ac adolygu sefyllfaoedd fel y bo'n briodol.   

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl sy'n agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Dylai ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl ac i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol. 

Bydd angen i chi hefyd feddu ar gymhwyster NVQ4 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth neu gymhwyster tebyg ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Lindsey Kearney, Arweinydd Tim ar 0300 333 2222.

Brexit - Rhaid i pob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1af Ionawr ymlaen. Am fwy o wybodaeth ewch i; The UK's points-based immigration system: An introduction for EU citizens (publishing.service.gov.uk)

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymgynghorydd Llesiant Delta (IAA a SLAT) x 2

Cyflog: £22,183 - £25,991
Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn - (Swydd Cyfnod penodol hyd at 31/03/2022 oherwydd cyllid)
Gweithrediadau: Sir Gaerfyrddin
Dyddiad Cau: 16/04/2021
Cyfeirnod: 4/028799

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion.

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar hyn o bryd. Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru ar draws rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.

Byddwch yn ffurfio rhan o dîm sy'n darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) am yr holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i'r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd, a rhanddeiliaid eraill y mae angen cymorth arnynt. Yn unol â'r model gwasanaeth newydd, bydd angen i chi gynnal asesiadau Llesiant ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain, gan roi cymorth dilynol ac adolygu sefyllfaoedd fel y bo'n briodol.  

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl sy'n agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Dylai ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl ac i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol.

Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster NVQ4 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth neu gymhwyster tebyg ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn destun gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Lindsey Kearney drwy ffonio 0300 333 2222.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Brexit - Rhaid i pob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1af Ionawr ymlaen. Am fwy o wybodaeth ewch i; The UK's points-based immigration system: An introduction for EU citizens (publishing.service.gov.uk)

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.