Eich helpu i fyw'r bywyd rydych yn ei ddymuno.

Cynnig cymorth hyblyg pan fydd ei angen arnoch.

Beth yw'r prosiect CONNECT?

Mae'r prosiect CONNECT yn darparu gwasanaeth teleofal a llinell bywyd ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Ariannwyd y prosiect peilot gan Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru, gan alluogi Bwrdd Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru - sy'n dwyn ynghyd Cynghorau Sir Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr y trydydd sector a'r sector annibynnol - i weithio gyda'i gilydd i helpu i lunio dyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled gorllewin Cymru.

Beth yw nod y prosiect?

Nod y prosiect, sef y cyntaf o'i fath yng Nghymru, yw cefnogi system gofal atal ac ymyrraeth gynnar trwy alwadau llesiant rhagweithiol a all helpu i nodi unrhyw faterion posibl yn ymwneud ag iechyd a llesiant ar y cyfle cyntaf i sicrhau bod anghenion yn cael eu cefnogi yn ôl y gofyn, gan ddarparu gwasanaeth ymateb arbenigol a thrwy gymorth yn y gymuned pryd bynnag y mae eu hangen ar unigolyn.

Fel rhan o'r gwasanaeth, mae CONNECT hefyd yn cynnig pecynnau cymorth hyblyg wedi'u teilwra tuag at anghenion penodol unigolyn i'w helpu i fyw'n annibynnol cyhyd ag y bo modd drwy ddefnyddio’r Gofal Trwy Gymorth Technoleg diweddaraf. Ymhlith y rhain mae 'lifelines' â botwm coch, synwyryddion cwympo, dyfeisiadau olrhain GPS synwyryddion drws, peiriannau meddyginiaeth i atgoffa rhywun pryd mae angen cymryd meddyginiaeth ac ystod o ddyfeisiau defnyddiol eraill. Bydd y dyfeisiadau hyn yn tawelu meddwl unigolion a'u hanwyliaid a hynny 24/7 am 365 diwrnod y flwyddyn.

Sut y byddwn yn gwneud hyn?

Mae tair prif elfen yn rhan o'r prosiect:

  • Yn gyntaf, darparu'r gefnogaeth gywir i unigolion fel eu bod yn gallu ffocysu ar eu llesiant.
  • Yn ail, nod y gwasanaeth yw darparu cymorth, pan fo angen, drwy ymyrraeth gynnar i leihau'r effaith y mae afiechyd yn ei chael ar bobl a'u helpu i adennill eu hannibyniaeth.
  • Yn drydydd, darparu cymorth arbenigol cyson i barhau i hyrwyddo byw'n annibynnol er mwyn atal y posibiliad o argyfwng a’r effaith y gallai hyn ei chael ar iechyd a llesiant unigolyn.

 

5 CAM I’R PROSIECT CONNECT

Cystylltu â ni

Yn gyntaf, byddai cleient yn cysylltu ag un o'n hymgynghorwyr cyfeillgar drwy ffonio 0300 333 2222. Gallai hyn fod yn drwy hunangyfeirio, drwy aelod o'r teulu neu drwy weithiwr gofal cymdeithasol neu weithiwr iechyd proffesiynol.

Asesiad Llesiant

Yna, byddem yn cynnal Asesiad Llesiant i weld pa lefel o gefnogaeth sydd ei hangen ar y cleient i fyw'n dda a chael gwybod beth yw blaenoriaethau’r cleient - h.y. siopa bwyd, unigrwydd, rhyngweithio cymdeithasol, rheoli cyflwr iechyd.

Galwadau Llesiant Rhagweithiol

Mae'r asesiad hefyd yn pennu pa mor aml y gwneir galwadau llesiant dilynol i gefnogi lles y cleient. Gallai hyn fod yn wythnosol, yn fisol neu hyd yn oed ychydig o weithiau yr wythnos yn dibynnu ar anghenion penodol y cleient.

Gweithgareddau Llesiant

Byddem hefyd yn cefnogi gweithgareddau llesiant ehangach, megis ailymgysylltu â'r gymuned leol (yn rhithwir ar hyn o bryd, ond wyneb yn wyneb yn yr hirdymor). Gallai hyn gynnwys nodi a darparu cymorth i fynd i grwpiau cymunedol sydd o ddiddordeb megis grwpiau garddio neu ddawnsio ac ati neu drwy gysylltu unigolion o'r un anian drwy'r ap CONNECT 2U.

Gwasanaeth Ymatebwr Cymunedol

Rydym hefyd yn darparu Gwasanaeth Ymatebwr Cymunedol 24/7 mewn argyfwng. Rhoi cymorth ar gyfer codymau nad ydynt wedi achosi anaf ac anghenion lles. Mae hyn yn rhoi tawelwch meddwl i gleientiaid a'u teuluoedd gan wybod bod cymorth ar gael bob amser os oes ei angen arnynt.

Rhoi'r Prosiect ar waith

Mae Llesiant Delta Cyf wedi ei gomisiynu gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru i gynorthwyo i ddarparu'r prosiect. Mae'r cwmni, a gafodd ei sefydlu yn 2018, yn gweithredu fel cwmni masnachu annibynnol sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin. Roedd y broses sefydlu yn cynnwys trosglwyddo gwasanaeth Llinell Gofal blaenorol y Cyngor, a oedd wedi bod ar waith ers dros 30 mlynedd.

Mae Delta hefyd yn cefnogi nifer fawr o Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai, a mudiadau o'r sectorau Iechyd ac Addysg a'r trydydd sector, yn ogystal â Llywodraeth Cymru i ddarparu cymorth tu hwnt i oriau gwaith i'w gwasanaethau a Gofal trwy Gymorth Technoleg.

A ydych am ddysgu mwy am y gwasanaeth CONNECT?

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut y gall y gwasanaeth CONNECT fod o gymorth i chi a'ch anwyliaid, a'r taliadau sy'n berthnasol ar eich cyfer, cysylltwch â'n tîm cyfeillgar drwy ffonio 0300 333 2222.

Gwasanaethau cymorth ychwanegol

Bwriad Cysylltu â Charedigrwydd ydy creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned.

Fel rhan o’r ymgyrch, mi fydd y partneriaid rhanbarthol yn datblygu rhwydweithiau cymunedol cryfach er mwyn creu amgylchedd ble mae gweithredoedd caredig yn gallu ffynnu a digwydd yn naturiol.

Ymunwch â ni i weithredu ac i ddysgu mwy am ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yng Ngorllewin Cymru, a’r dylanwad gall caredigrwydd cael ar ein hunain ac ar ein cymunedau.

Newyddion Diweddaraf

Gweld popeth

Mewn partneriaeth â

Carmarthenshire
Ceredigion
Pembrokeshire
Hywel Dda
WWCP
Welsh Government