Sylwadau gan eraill

Dywedwch wrthym pa fath o brofiad yr ydych wedi'i gael wrth ddefnyddio ein gwasanaeth hanfodol. Mae eich barn yn bwysig i ni i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu'r gwasanaeth gorau i gefnogi eich anghenion er mwyn sicrhau y gallwch fyw mor annibynnol â phosibl gan roi tawelwch meddwl i'ch teulu...

I gael gwybod beth sydd gan ein cwsmeriaid i'w ddweud am eu profiadau, darllenwch y canlynol...

Cwsmer - Mehefin 2019

triangle

Dywedodd cwsmer wrth ein ymgynghorydd ei bod yn "iawn" yn ystod galwad actifadu. Fodd bynnag, sylwodd yn gyflym fod rhywbeth o'i le a ffoniodd ambiwlans. Er iddi ddweud ei bod yn iawn, roedd angen cymorth meddygol ar y ddynes a chafodd ei chludo i'r ysbyty o ganlyniad i hyn. Cysylltodd â'r tîm yn hwyrach a dywedodd, "Rwy'n ddiolchgar iawn i'ch ymgynghorydd am ei gymorth a hoffwn ddiolch iddo."

Cwsmer - Mehefin 2019

triangle

"Mae un o'ch tîm gosod wedi bod gyda fy mam y bore yma yn gosod ei synwyryddion cwympo a mwg. Mae mam wedi ffonio yn gofyn a fyddwch yn gallu dweud diolch yn fawr iawn iddi. Mae'r gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu yn bwysig iawn er mwyn ei galluogi i fyw'n annibynnol, ac rydym ni fel teulu yn gwerthfawrogi hyn! Mae'n hapus iawn a dywedodd fod eich gosodwr yn gymwynasgar a hyfryd iawn. Da iawn am ddarparu gwasanaeth ardderchog."

Cwsmer - Gorffennaf 2019

triangle

Cawsom alwad ffôn gan ferch cwsmer ynghylch un o'n gosodwyr a oedd wedi gosod llinell gymorth ar gyfer ei mam y bore hwnnw. Dywedodd ei merch, "Roedd eich gosodwr yn wych. Mae'n dda iawn o ran siarad â'r henoed. Rwy'n blês iawn â'i broffesiynoldeb."

Cwsmer - Gorffennaf 2019

triangle

"Hoffwn fynegi fy niolch a gwerthfawrogiad i'ch tîm am gefnogi fy mam â gwasanaeth Llesiant Delta."

Yn ôl