Swyddi

Byddwch yn rhan o dîm rhyfeddol o bobl, gan wneud gwahaniaeth i fywydau ein pobl fwyaf agored i niwed yn y gymuned.

 

Darganfyddwch a yw gyrfa gyda Llesiant Delta i chi trwy edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd i ddarganfod mwy o fanylion am y gwahanol rolau sydd gennym i'w cynnig ar hyn o bryd ac yna dechreuwch eich cais heddiw...

Beth yw manteision gweithio gyda ni?

P'un a oes gennych brofiad o weithio ym maes gofal cymdeithasol, gwybodaeth am ofal drwy gefnogi anwyliaid, wedi ymddeol ar hyn o bryd ond bod gennych y sgiliau cywir a allai fod o fudd i wasanaeth sy'n cefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed, neu a allai fod yn awyddus i gael profiad gwaith gwerthfawr tuag at eich astudiaethau addysgol, mae gennym gyfleoedd i ddiwallu anghenion pawb.

Rydym eisiau clywed gennych!

Wrth i'n busnes barhau i dyfu, i gefnogi'r galw cynyddol ym maes gofal cymdeithasol, mae gennym lawer o gyfleoedd ar y gweill i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n credu bod gennych y sgiliau a'r profiad cywir i gefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed yn y gymuned, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.

Anfonwch eich CV atom gan ddefnyddio recruitment@deltawellbeing.org.uk a phan fydd y rôl gywir ar gael, gallwn roi gwybod i chi er mwyn i chi wneud cais neu lawrlwythwch ein llyfryn Recriwtio.

Gallwch hefyd ein ffonio ar 0300 333 2222 i gael gwybod mwy am unrhyw un o'r swyddi y mae gennych ddiddordeb ynddynt pan fyddant ar gael.

Peidiwch ag oedi, gwnewch gais gyda ni heddiw!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cynorthwyydd Gofal trwy Gymorth Technoleg

Cyflog: £19,312 - £20,092 (Gradd D)
Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn
Dyddiad Cau: 29/09/2021
Cyfeirnod: 026535

Mae'r swydd hon dros dro a bydd yn para tan mis Mawrth 2022 i ddechrau, pan fydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch cyllid yn y dyfodol

Mae Llesiant Delta am recriwtio Cynorthwyydd Technoleg newydd i'r tîm. Bydd y rôl yn cynnwys teithio ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Bydd y swydd hon yn allweddol o ran darparu'r gwasanaeth a'i dwf parhaus. Dylai ymgeiswyr fod yn ymarferol, gan fod angen defnyddio peiriannau pŵer bach i osod a chasglu rhai eitemau Teleofal.

Mae cydymdeimlo â'r rhai sy'n dioddef o salwch a'r gallu i siarad â phobl ar bob lefel yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd rhywfaint o waith ar y penwythnos yn rhan o'r rôl hon, ac mae angen trwydded yrru gyfredol.

Mae angen gallu sylfaenol yn y Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Noder - Gall oriau gwaith fod yn hyblyg, gydag o leiaf 20 awr yr wythnos. Mae'r swydd hon yn swydd dros dro a bydd yn para tan fis Mawrth 2022 i ddechrau, pan fydd penderfyniad ynghylch cyllid yn y dyfodol yn cael ei wneud.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Paul Faulkner drwy ffonio 07788 284920

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymgynghorydd Llesiant Delta

Cyflog: £20,092- £23,080 (Gradd E) (efallai bydd lwfans penwythnos / nos yn berthnasol)
Gweithrediadau: Porth y Dwyrain, Llanelli / Stryd Spilman, Caerfyrddin
Math Swydd: Amser Llawn (Dros dro hyd at Marwth 2022 oherwydd cyllid)
Dyddiad Cau: 30/09/2021
Cyfeirnod: 027343

Mae'r Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt 24x7 amlswyddogaeth ar draws de-orllewin Cymru. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael bob awr o'r dydd i bobl oedrannus ac agored i niwed sy'n defnyddio larymau cymdeithasol, mae'n ymdrin â galwadau brys y tu hwnt i'r oriau arferol ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor, ac mae'n bwynt cyswllt cychwynnol i ofal cymdeithasol i oedolion.

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi ar gael. Bydd yr holl swyddi'n cynnwys gwaith sifft, a hynny yn ôl trefn rota 8 diwrnod ar hyn o bryd.

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg, cryf eu cymhelliant, a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o dîm sy'n darparu gwasanaethau hollbwysig. Mae ymagwedd ofalgar ac amyneddgar, ynghyd â'r gallu i weithio'n gywir mewn amgylchedd sy'n gofyn llawer ohonoch, yn nodweddion hanfodol. Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Hefyd dylai'r ymgeiswyr feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron ac arddull wych wrth drafod â phobl dros y ffôn.

Rhoddir hyfforddiant helaeth yn ystod y cyfnod cychwynnol o 3 mis (bydd yn ofynnol i'r rhai a benodir i swyddi rhan-amser weithio hyd at 3 neu 4 diwrnod yr wythnos yn ystod y cyfnod hwn er mwyn cael yr hyfforddiant). Ar ôl yr hyfforddiant bydd deiliaid y swyddi'n gweithio fel rhan o dîm o 40 o ymgynghorwyr, lle mae bod yn gefnogol a chyd-dynnu fel tîm yn hollbwysig i lwyddiant y busnes.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â David Williams, Arweinydd Tim ar 0300 333 2222.

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YN DOD CYN HIR...

 

Prentis Cyllid

Mae Llesiant Delta am recriwtio Prentis Cyllid yn ei swyddfeydd yn Llanelli. Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o'n tîm i sicrhau bod yr holl drafodion ariannol gyda chwsmeriaid a chyflenwyr yn gywir, yn brydlon ac yn cydymffurfio â rheoliadau a pholisïau ariannol y cwmni.

Mae hon yn rôl ddatblygol amser llawn lle darperir hyfforddiant. Bydd gofyn ichi fynychu coleg lleol i gwblhau AAT lefel 2.

Os ydych yn credu bod gennych y cymhelliant a'r brwdfrydedd sydd eu hangen i lwyddo yn y rôl, a'ch bod am ymuno â'n tîm prysur sy'n tyfu, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Ann Clarke drwy ffonio 0300 333 2222 neu e-bost recruitment@deltawellbeing.org.uk