Swyddi

Byddwch yn rhan o dîm rhyfeddol o bobl, gan wneud gwahaniaeth i fywydau ein pobl fwyaf agored i niwed yn y gymuned.

 

Darganfyddwch a yw gyrfa gyda Llesiant Delta i chi trwy edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd i ddarganfod mwy o fanylion am y gwahanol rolau sydd gennym i'w cynnig ar hyn o bryd ac yna dechreuwch eich cais heddiw...

Beth yw manteision gweithio gyda ni?

P'un a oes gennych brofiad o weithio ym maes gofal cymdeithasol, gwybodaeth am ofal drwy gefnogi anwyliaid, wedi ymddeol ar hyn o bryd ond bod gennych y sgiliau cywir a allai fod o fudd i wasanaeth sy'n cefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed, neu a allai fod yn awyddus i gael profiad gwaith gwerthfawr tuag at eich astudiaethau addysgol, mae gennym gyfleoedd i ddiwallu anghenion pawb.

Rydym eisiau clywed gennych!

Wrth i'n busnes barhau i dyfu, i gefnogi'r galw cynyddol ym maes gofal cymdeithasol, mae gennym lawer o gyfleoedd ar y gweill i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n credu bod gennych y sgiliau a'r profiad cywir i gefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed yn y gymuned, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.

Anfonwch eich CV atom gan ddefnyddio recruitment@deltawellbeing.org.uk a phan fydd y rôl gywir ar gael, gallwn roi gwybod i chi er mwyn i chi wneud cais neu lawrlwythwch ein llyfryn Recriwtio.

Gallwch hefyd ein ffonio ar 0300 333 2222 i gael gwybod mwy am unrhyw un o'r swyddi y mae gennych ddiddordeb ynddynt pan fyddant ar gael.

Peidiwch ag oedi, gwnewch gais gyda ni heddiw!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweinyddwr Llesiant Delta (Gofal trwy Gymorth Technoleg)

 

Cyflog: £19,650 - £20,444 (Gradd D)

Lleoliad: Porth Y Dwyrain, Llanelli

Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad Cau: 03/07/2022

Cyfeirnod: 026790

Dros dro oherwydd cyllid grant.

Mae Llesiant Delta am recriwtio swyddog gweinyddol Gofal trwy Gymorth Technoleg newydd i'r tîm yn Llanelli. Bydd y swydd hon yn allweddol o ran darparu'r gwasanaeth a'i dwf parhaus yn y sir. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ymgymryd ag ystod gynhwysfawr o ddyletswyddau a dyletswyddau gweinyddol o dan gyfarwyddyd Arweinydd y Tîm. Mae archebu apwyntiadau, trefnu ymweliadau, a siarad ag aelodau o'r cyhoedd yn rhan fawr o'r swydd hon, sy'n gofyn am lawer o gywirdeb a sylw i fanylion tra'n gweithio mewn amgylchedd prysur iawn. Mae profiad gweinyddol blaenorol yn hanfodol. Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau rhagorol o ran trefniadaeth, cyfathrebu a gofal cwsmeriaid a gallu gweithio'n gywir ac yn effeithlon, gan roi sylw i fanylion.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, ffoniwch Joanne Davies: 07773 097820.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a Manyleb y Person.

 

Rheolwr Marchnata a'r Cyfryngau

 

Cyflog: £32,798 - £36,371 (Grade I)

Lleoliad: Porth Y Dwyrain, Llanelli

Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad Cau: 04/07/2022

Cyfeirnod: 029077

Oes gennych chi brofiad o weithio yn y diwydiant marchnata a chyfryngau? Hoffech chi fod yn rhan o dîm trawsnewidiol sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau'r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn y gymuned?

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Llesiant Delta ar gyfer Rheolwr Marchnata a Chyfryngau. Bydd y rôl amrywiol hon yn cefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r cwmni a’i wasanaethau hanfodol ledled y DU mewn llu o sianeli cyfathrebu gan gynnwys gwefan a chyfryngau cymdeithasol.

Wrth i'r cwmni barhau i dyfu ac esblygu'n gyflym, rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am ddyrchafiad, sy'n meddu ar flaengaredd, creadigrwydd, chwaraewr tîm a blaengar.

Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle gwych nid yn unig ar gyfer twf proffesiynol ond hefyd datblygiad personol i gyfoethogi eich set sgiliau presennol.

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm trawsnewidiol yn cynorthwyo byw'n annibynnol am hirach trwy'r Gofal trwy Gymorth Technoleg diweddaraf sydd wrth galon y gwasanaeth.

Os credwch fod gennych y sgiliau, y wybodaeth a'r profiad cywir ar gyfer y rôl hon, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â’r Rheolwr Gyfarwyddwr Samantha Watkins ar 07775112888 neu e-bostiwch Samantha.watkins@deltawellbeing.org.uk

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd ac i wneud cais.