Swyddi

Byddwch yn rhan o dîm rhyfeddol o bobl, gan wneud gwahaniaeth i fywydau ein pobl fwyaf agored i niwed yn y gymuned.

 

Darganfyddwch a yw gyrfa gyda Llesiant Delta i chi trwy edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd i ddarganfod mwy o fanylion am y gwahanol rolau sydd gennym i'w cynnig ar hyn o bryd ac yna dechreuwch eich cais heddiw...

Beth yw manteision gweithio gyda ni?

P'un a oes gennych brofiad o weithio ym maes gofal cymdeithasol, gwybodaeth am ofal drwy gefnogi anwyliaid, wedi ymddeol ar hyn o bryd ond bod gennych y sgiliau cywir a allai fod o fudd i wasanaeth sy'n cefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed, neu a allai fod yn awyddus i gael profiad gwaith gwerthfawr tuag at eich astudiaethau addysgol, mae gennym gyfleoedd i ddiwallu anghenion pawb.

Rydym eisiau clywed gennych!

Wrth i'n busnes barhau i dyfu, i gefnogi'r galw cynyddol ym maes gofal cymdeithasol, mae gennym lawer o gyfleoedd ar y gweill i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n credu bod gennych y sgiliau a'r profiad cywir i gefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed yn y gymuned, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.

Anfonwch eich CV atom gan ddefnyddio recruitment@deltawellbeing.org.uk a phan fydd y rôl gywir ar gael, gallwn roi gwybod i chi er mwyn i chi wneud cais neu lawrlwythwch ein llyfryn Recriwtio.

Gallwch hefyd ein ffonio ar 0300 333 2222 i gael gwybod mwy am unrhyw un o'r swyddi y mae gennych ddiddordeb ynddynt pan fyddant ar gael.

Peidiwch ag oedi, gwnewch gais gyda ni heddiw!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymgynghorydd Llesiant Delta (Ymateb)

Cyflog: £22,183 - £25,991 (Gradd F) - Efallai bydd lwfans penwythnos / nos yn berthnasol
Math Swydd: Amser llawn - (Swydd Dros dro hyd at 01/12/2022 oherwydd cyllid)
Lleoliad: Porth y Dwyrain, Llanelli / Heol Spilman, Caerfyrddin
Dyddiad Cau: 03/01/2022
Cyfeirnod: 028815

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ar draws De-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion. Mae Delta Wellbeing y wasanaeth rheoledig gydag Arolygiaeth Gofal Cymru sy’n eu galluogi i ddarparu gwasanaeth cofleidiol sy’n canolbwyntio ar y unigolyn ar gyfer ei ddefnyddwyr gwasanaeth.

Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd wag. Bydd pob swydd yn cynnwys gwaith shifft.

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru ar draws rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru. Byddwch yn rhan o dîm sy'n ymateb i alwadau brys ac yn darparu ymateb priodol ac effeithiol i ddefnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain.

Nid oes angen profiad meddygol; fodd bynnag, mae rhywfaint o brofiad ymarferol yn y sector gofal yn ddymunol ond heb fod yn hanfodol. Yr hyn sydd bwysicaf yw bod gennych natur ofalgar a thosturiol a'ch bod yn ymddwyn ag empathi, pwyll a doethineb.

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Mae cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymry yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol gan y rhoddir cefnogaeth Iawn i gyflawni hyn.

Dylai ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl ac i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol.

Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Dyddiad cyfweliadau: 10/01/2022

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Sarah Vaughan drwy ffonio 0300 333 2222.


Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cynghorwyr Cyswllt

Mae gennym nifer o rolau Cynghorydd Cyswllt ar gael ar hyn o bryd sy'n cynnig oriau hyblyg sy'n addas i chi a'ch teuluoedd a thâl wythnosol i helpu i roi hwb i'ch cyllideb Nadolig.

Lleolir y rôl hon yn Llanelli neu Gaerfyrddin a bydd yn cefnogi nifer o awdurdodau lleol i ddarparu'r Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau.

Bydd yn golygu gweithio ar sail rota sy'n cwmpasu dydd Llun i ddydd Sul rhwng 08:00 a 20:00.

Mae prif ddyletswyddau'r rôl yn cynnwys:

Beth yw manteision gwneud cais am y rôl hon?

Hoffem glywed gennych os ydych:

Cliciwch yma i wneud cais!