Polisi preifatrwydd

Llesiant Delta

Mae sicrhau bod Llesiant Delta yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cwsmeriaid.

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson, y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy ddefnyddio'r wybodaeth. Defnyddir y termau 'gwybodaeth' a 'data personol' drwy'r hysbysiad preifatrwydd hwn a'r un yw eu hystyr.

Er mwyn sicrhau bod Llesiant Delta yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â gofynion y ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn felly wedi cael ei greu er mwyn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

  1. At ba ddiben rydym yn defnyddio eich data personol

Bydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio at ddibenion:

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw er mwyn cyflawni swyddogaeth statudol o dan ddeddfwriaeth.  Yn benodol yn unol â:

Os nad ydych yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai hyn olygu bod ein gwasanaethau'n cael eu cynllunio a'u darparu'n llai effeithiol er mwyn helpu i ddiwallu eich anghenion.

  1. Pa fath o wybodaeth rydym yn ei defnyddio?

Mae'n bosibl y byddwn ni'n casglu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

  1. A ydym yn defnyddio gwybodaeth o ffynonellau eraill?

I ddarparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu'r wybodaeth yn uniongyrchol gennych chi ond hefyd yn derbyn gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:

Gellir cael y mathau canlynol o ddata personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

  1. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

  1. Pwy sydd â mynediad i'ch gwybodaeth?

Mae'n bosibl y byddwn yn rhannu'ch gwybodaeth â'r canlynol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

Mae rhai sefyllfaoedd penodol eraill lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

  1. Pa mor hir byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw yn unol â Chanllawiau'r Cwmni a'n Rhanddeiliaid ar gyfer Cadw Gwybodaeth.

  1. Eich hawliau Diogelu Data

Mae gennych yr hawl i:

Mewn rhai amgylchiadau, mae'n bosibl y bydd gennych yr hawl i:

  1. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data
Llesiant Delta
Uned 2, Heol Aur

Dafen,

Llanelli,
Sir Gaerfyrddin
SA14 8QN

E-bost; Info@deltawellbeing.org.uk
Ffôn: 0300 333 2222

Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn ogystal â chyfarwyddyd pellach ynghylch deddfwriaeth Diogelu Data ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.